Zalecenia edytorskie

Szanowni Państwo,

Autorzy / Redaktorzy prac zaakceptowanych w planie wydawniczym proszeni są o zapoznanie się poniższym materiałem w celu właściwego przygotowania formatu składanej pozycji.

Kompletne dzieło należy składać do wydawnictwa w dwóch formach: wydrukowanej (wydruk jednostronny na białym papierze w formacie A4, tożsamy z wersją elektroniczną) oraz elektronicznej (zapisane na płycie CD/DVD lub wysłane drogą mailową; nazwa pliku (bez polskich znaków): nazwisko Autora / Redaktora_trzy pierwsze słowa tytułu, np.: Smith_Analysis of performance).

Format tekstu zasadniczego:

 • dokument MS Word
 • czcionka Times New Roman, rozmiar – 12 p, interlinia – 1.5
 • w przypadku prac zbiorowych zaleca się by artykuły miały ujednolicony zapis tytułów, przypisów, odwołań w tekście, cytatów i bibliografii
 • marginesy – normalne (górny, dolny, lewy, prawy – 2.5 cm)
 • ujednolicona i ciągła numeracja stron (paginacja)
 • podział na rozdziały i podrozdziały należy stosować konsekwentnie z oznaczeniem numeru rozdziału (podrozdziału) i jego tytułu, zgodnie z przyjętą koncepcją organizacji treści dzieła
 • wszelki materiał ilustracyjny i graficzny powinien być umieszczony w tekście w miejscu docelowym, prosimy o ujednoliconą formę i opisy; rozdzielczość map bitowych powinna wynosić min. 300 dpi
 • wszystkie fragmenty tekstów, ilustracji, ryciny, schematy, tabele, itp., pochodzące z innych dzieł są chronione prawem autorskim; umieszczenie we własnej książce materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora / Redaktora naukowego do Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich

Przypisy

 • przypisy należy umieszczać zawsze u dołu strony, a nie na końcu rozdziału
 • numerujemy przypisy w obrębie rozdziału (w każdym rozdziale od 1 do n) lub w obrębie książki, gdy jest ona jednego autora i gdy liczba przypisów nie jest zbyt wysoka
 • sporządzając przypisy, przywołane publikacje opisujemy w ten sam sposób, co w bibliografii, ale nazwę autora zaczynamy od inicjału imienia, a dopiero potem umieszczamy nazwisko
 • pozycje, które były przywołane już wcześniej w obrębie danej numeracji (w jednym rozdziale), oznaczamy następująco:
 • jeśli do tej pory powoływaliśmy się tylko na tę jedną pozycję danego autora - nazwą autorai skrótemop.cit.
 • jeśli wcześniej przywoływaliśmy inne jego prace, po nazwie autoraumieszczamypierwsze słowa tytułu,trzykropek, przecineki op.cit.
 • jeśli na tę samą pozycję powoływaliśmy się w przypisie bezpośrednio poprzedzającym obecny, pomijamy nazwę autora i wszelkie inne informacje i piszemy ibidem

Cytaty

 • cytaty występujące w obrębie tekstu należy ujmować w cudzysłów, pisać tekstem prostym, a w przypisie podać informację o źródle. Jeżeli w ramach cytatu ujętego w cudzysłów występują fragmenty mające własny cudzysłów (cytat w cytacie), należy ten ostatni zastąpić tzw. żabkami « »
 • cytaty dłuższe należy wydzielić z tekstu głównego i pisać od nowego akapitu, bez cudzysłowów, mniejszym niż tekst główny stopniem pisma (Times 11), tekstem prostym. Na końcu należy zamieścić numer przypisu lub odwołanie w nawiasie okrągłym
 • opuszczenie fragmentu tekstu w cytacie, rozpoczęcie cytatu od środka zdania lub urwanie cytatu przed końcem zdania należy zasygnalizować trzema kropkami w nawiasie kwadratowym [...]

Odwołania w tekście

 • zalecany styl przy tworzeniu odwołań w tekście w publikacjach naszego Wydawnictwa to styl APA (American Psychological Association), tzw. styl autor data
 • przykładowe cytowanie literatury w tekście:

- gdy jeden autor:
(Smith, 2010) lub Smith (2010) stwierdził (…)
- gdy dwóch autorów:
(Smith i Johnson, 2015) lub Smith i Johnson (2015) stwierdzili (…)
- gdy 3 i więcej autorów:
(Smith i in., 2012) lub Smith i in. (2012) stwierdzili (…)
- gdy cytujemy dwa lub więcej źródeł różnych autorów: 
(Johnson, 2012; Smith, 2015) lub Johnson (2012) i Smith (2015) stwierdzili (…)
- gdy cytujemy więcej niż jedną pozycję tego samego autora:
(Smith, 2012a, 2012b, 2015)

Bibliografia

 • nadrzędnym zaleceniem jest zasada konsekwencji w stosowaniu norm i reguł przy tworzeniu bibliografii
 • w spisie literatury należy stosować kolejność alfabetyczną (decydująca jest pierwsza litera nazwiska autora)
 • zalecany styl bibliograficzny w publikacjach naszego Wydawnictwa to styl APA (American Psychological Association) z możliwością uwzględnienia polskiej normy
 • przykłady ogólnych reguł tworzenia bibliografii:

- książka:
Nazwisko, I. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.
- artykuł naukowy w czasopiśmie:
Nazwisko, I. (rok*). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, nr tomu(nr), strony.
- rozdział / fragment książki:
Nazwisko, I. (rok). Tytuł rozdziału. W: I. Nazwisko (red.), Tytuł książki (strony). Miejsce wydania: Wydawnictwo.
- rozdział / fragment tomu:
Nazwisko, I. (rok). Tytuł rozdziału. W: I. Nazwisko (red. serii), Tytuł serii: nr tomu. Tytuł tomu (strony). Miejsce wydania: Wydawnictwo.
- referat konferencyjny:
Nazwisko, I. (rok, miesiąc). Tytuł referatu. Referat wygłoszony na Nazwa Konferencji, Miejsce.
- abstrakt artykułu:
Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu [Abstrakt]. Tytuł czasopisma, nr tomu(nr), strony.
lub
Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, nr tomu(nr), strony. Abstrakt pozyskano z: http://xxx
- źródła elektroniczne: tworząc notkę bibliograficzną dla danego źródła elektronicznego postępujemy analogicznie jak w przypadku źródeł papierowych, z tą różnicą, że na końcu zawsze podajemy stronę internetową i na końcu notki nie stawiamy kropki

Układ materiałów w publikacji składanej do Wydawnictwa

 • strona tytułowa
 • spis treści
 • wykaz skrótów i oznaczeń
 • wstęp / przedmowa
 • tekst główny z przypisami
 • aneksy
 • bibliografia
 • słowniki terminów
 • wykazy ilustracji, tabel, itp.
 • streszczenia

Wskazówki dla Redaktora Naukowego prac zbiorowych

 • Redaktor naukowy dzieła zobowiązany jest do przekazania Autorom szczegółowej instrukcji, w której określony jest układ artykułu i jego elementy składowe
 • rolą Redaktora jest weryfikacja tekstów pod względem merytorycznym (m.in. terminologia, pisownia nazwisk, bibliografia, itp.). Artykuły powinny zawierać takie same elementy składowe o jednorodnym układzie i nazewnictwie (szczególnie dotyczy to bibliografii, przypisów, aneksów i streszczeń).
 • Redaktor przekazuje do Wydawnictwa kompletne dzieło z ostatecznym spisem treści i (jeśli taki jest wymóg) streszczeniem obcojęzycznym do każdego artykułu; całość w postaci wydruku i odpowiadającej wydrukowi wersji elektronicznej
 • docelowo Redaktor przygotowuje notki informacyjne o książce
 • podczas procesu wydawniczego Redaktor dzieła współpracuje z Koordynatorem wyznaczonym przez Komitet Wydawniczy, jest pośrednikiem między autorami artykułów a Wydawnictwem, rozstrzyga wszystkie wątpliwości i udziela odpowiedzi na pytania związane z publikacją.
 • w przypadku prac zbiorowych za korektę autorską odpowiada Redaktor dzieła; Wydawnictwo dopuszcza wykonanie korekty autorskiej przez Redaktora dziełaDziękujemy Autorom za zapoznanie się z powyższymi wskazówkami i w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt.

 

Z poważaniem i pozdrowieniami,

Dział Wydawnictw