Zarządzanie w ochronie zdrowia cz. I

Na przestrzeni ostatnich lat w polskiej służbie zdrowia nastąpiło wiele zmian. Modyfikacje te w szczególności dotyczą sposobu finansowania świadczeń usług zdrowotnych. Wprowadzane nieustannie w ciągu ostatnich dekad zmiany legislacyjne mają na celu poprawę sytuacji poprzez rewizję elementów powodujących problemy systemu ochrony zdrowia w Polsce. Polski system ochrony zdrowia od lat wzbudza wiele kontrowersji i jest tematem wielu burzliwych rozmów oraz debat. Najczęściej poruszaną kwestią jest kondycja finansowa polskiego systemu zdrowotnego, co związane jest głównie ze stałym kryzysem finansów publicznych. Nieumiejętne zarządzanie placówkami medycznymi oraz spowodowana tym, niska jakość świadczonych usług, jest wymieniana jako jedna z głównych przyczyn złej kondycji polskiego systemu opieki zdrowotnej. Obserwowane współcześnie przemiany zachodzące w ochronie zdrowia można scharakteryzować jako poszukiwanie innowacji instytucjonalnych dla poprawy pozycji konkurencyjnej. Monografia ma na celu przybliżenie znaczenia zarządzania w sektorze usług medycznych oraz problematykę zarządzania z punktu widzenia obowiązujących uregulowań prawnych oraz trendów panujących na rynku usług medycznych. Praktyczne ujęcie zarządzania w ochronie zdrowia przedstawione w niniejszej monografii, będzie niezbędnym źródłem informacji dla studentów zgłębiających zagadnienia z zakresu ekonomii i zarządzania w ochronie zdrowia, a także dla słuchaczy podyplomowych studiów i kursów menadżerskich oraz specjalistów z przedsiębiorstw pracujących na rynku medycznym.

Określone odniesienia