Uwarunkowania i możliwości realizacji aktywności ruchowej na obszarze klastra turystycznego „Beskidzka 5”

Data wydania: 2017
Wydawca: AWF Katowice
ISBN 978-83-64036-62-0
Autor: Wojciech Chudy

Tematyka opracowania dotyczy uwarunkowań i możliwości realizacji aktywności ruchowej na obszarze klastra turystycznego „Beskidzka 5”. Problematyka ta została wybrana, jako przedmiot analizy i oceny w kontekście możliwości podejmowania i realizacji aktywności ruchowej na obszarze klastra turystycznego, przy czym studium przypadku stanowi pięć gmin województwa śląskiego, tzw. „Beskidzka 5”, rozumiana, jako klaster turystyczny, mikroregion turystyczny.
Potrzeba podjęcia tego tematu wynika z zagadnień będących następstwem współcześnie funkcjonującego, niekorzystnego zdrowotnie modelu życia człowieka. Społeczeństwo na skutek zmian cywilizacyjnych, w natłoku codziennych obowiązków, ogranicza wysiłek fizyczny, prowadzi coraz mniej aktywny ruchowo tryb życia. Równocześnie jednak obserwuje się pewne trendy prozdrowotne, które kierują uwagę części społeczeństwa na konieczność właściwego, „zdrowego” odżywiania i potrzebę autentycznej aktywności ruchowej. Obserwowana jest coraz większa otwartość społeczeństwa na zaspokajanie naturalnych potrzeb fizjologicznych człowieka oraz na świadomą dbałość o sprawność fizyczną. Stąd większa skłonność do realizacji aktywności ruchowej w różnych formach, czy to poprzez podejmowanie jej w czasie wolnym po pracy, szkole, czy też w trakcie wyjazdów turystycznych, które stanowią swoistą odmianę w stosunku do rutyny codziennego trybu życia i skłaniają do aktywnych ruchowo zachowań.
Dla potrzeb analizy wybrano obszar „Beskidzka 5”, stanowiący mikroregion turystyczny, powstały w wyniku dobrowolnej inicjatywy pięciu gmin: Brennej, Istebnej, Szczyrku, Ustronia oraz Wisły. Z punktu widzenia uprawiania aktywności ruchowej obszar „Beskidzka 5” umożliwia czynne spędzanie czasu wolnego, co wynika ze zróżnicowanych walorów naturalnych tworzących go gmin oraz, charakteryzującej się innowacyjnością, struktury organizacyjnej. Mikroregion „Beskidzka 5” wraz z całą infrastrukturą techniczną i społeczną, z walorami turystycznymi antropogenicznymi i przyrodniczymi, zagospodarowaniem turystycznym, rekreacyjnym i sportowym oraz z podmiotami lokalnej polityki funkcjonującymi na jego obszarze, stanowi przykład klastra turystycznego. Klaster taki charakteryzuje się koncentracją ruchu turystycznego, wraz z uczestniczącymi w nim osobami realizującymi aktywność ruchową, dzięki tworzącym go podmiotom, walorom, infrastrukturze, wzajemnie powiązanym w sferze wspierania rozwoju turystyki i rekreacji oraz krzewienia sportu. Klaster oferuje produkt turystyczny jako ofertę wspólną wszystkim jego uczestnikom. Jest to innowacyjne podejście do kształtowania oferty turystycznej, przez co stworzone są warunki do uprawiania aktywności ruchowej w sposób inny niż dotychczas, bo kompleksowy, komplementarny i wzajemnie zintegrowany. Turysta poznaje kompleksową, ale kryterialnie zróżnicowaną ofertę możliwości podejmowania aktywności ruchowej.
Realizacja tematu niniejszej monografii wynika z konieczności rozwijania zagadnień dotyczących realizowania aktywności ruchowej w celu wspierania aktywnych postaw względem ruchu w codziennym życiu z jednej strony, a z drugiej – z potrzeby określenia roli klastra turystycznego we wzmacnianiu postaw proaktywnych ruchowo.

Spis treści

Wstęp
Rozdział I
Aktywność ruchowa w kontekście rozważań literaturowych
1.1.   Istota aktywności ruchowej – wybrane zagadnienia
1.1.1.    Aktywność ruchowa a aktywność fizyczna
1.1.2.    Kryteria wyodrębniania i formy aktywności ruchowej
1.1.3.    Czynniki rozwoju aktywności ruchowej
1.2.    Rekreacyjna aktywność ruchowa jako przedmiot badań
1.2.1.    Charakterystyka form rekreacyjnej aktywności ruchowej
1.2.2.    Formy aktywności ruchowej
1.2.3.    Funkcje aktywności ruchowej
1.2.4.    Metody i środki rozwoju rekreacji

Rozdział II
Uwarunkowania realizacji rekreacyjnej aktywności ruchowej
2.1.    Identyfikacja uwarunkowań realizacji rekreacyjnej aktywności ruchowej
2.2.    Uwarunkowania zewnętrzne rozwoju rekreacyjnej aktywności ruchowej
2.2.1.    Uwarunkowania społeczno-gospodarcze i polityczne
2.2.2.    Uwarunkowania infrastrukturalne
2.2.3.    Uwarunkowania otoczenia przyrodniczego i kulturowego
2.3.    Uwarunkowania wewnętrzne realizacji rekreacyjnej aktywności ruchowej

Rozdział III
Klaster turystyczny „Beskidzka 5” jako obszar realizacji i rozwoju rekreacyjnej aktywności ruchowej
3.1.   Pojęcie klastra i wyłonienie jego koncepcji w literaturze
3.2.   Klaster turystyczny wśród innych typów klastrów
3.2.1. Klastry turystyczne na świecie – przykłady
3.2.2. Przykłady klastrów turystycznych w Polsce
3.3.   Charakterystyka klastra turystycznego „Beskidzka 5”
3.3.1.    Historia i etapy powstania klastra turystycznego „Beskidzka 5”
3.3.2.    Wybrane walory turystyczne klastra turystycznego „Beskidzka 5”
3.3.3.    Infrastruktura rekreacyjno-turystyczna analizowanego obszaru

Rozdział IV
Analiza i ocena uwarunkowań i możliwości realizacji rekreacyjnej aktywności ruchowej na obszarze klastra turystycznego „Beskidzka 5”
4.1.    Metodyka badań własnych
4.2.    Charakterystyka badanej populacji
4.3.   Preferencje i motywy respondentów w zakresie wyboru „Beskidzkiej 5” jako obszaru realizacji aktywności turystycznej i rekreacyjnej
4.4.    Charakterystyka pobytów na obszarze „Beskidzkiej 5”
4.5.    Klaster turystyczny „Beskidzka 5” w opinii respondentów
4.6.    Charakterystyka aktywności ruchowej realizowanej na obszarze „Beskidzkiej 5”
4.7.    Typologia odwiedzających obszar klastra turystycznego „Beskidzka 5”
4.7.1.    Wykorzystanie metod wielowymiarowych dla typologii turystów odwiedzających klaster turystyczny
4.7.2.    Koncepcja teoretycznego modelowania grup odwiedzających klaster turystyczny

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel
Spis rysunków

Aneks
Załącznik.     Dokumentacja fotograficzna wybranych elementów infrastruktury obszaru „Beskidzka 5”  

Streszczenie

Abstract

Określone odniesienia