Zarządzanie Przedsiębiorstwem Turystycznym w Warunkach Sieci, część I, Kompendium Wiedzy Teoretycznej

Data wydania: 2017

Wydawca: AWF Katowice

ISBN 978-83-64036-66-8

Autor: Agnieszka Górka - Chowaniec

"Z dużą satysfakcją stwierdzam, że Autorka w recenzowanej książce rozpatruje wszystkie istotne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym w warunkach sieci (...) Godny podkreślenia jest fakt, że na współczesnym, polskim rynku wydawniczym brakuje książek prezentujących tak szerokie spektrum problematyki współpracy sieciowej między podmiotami rynku turystycznego. Autorka wykorzystuje aż 358 źródeł literatury polskiej i zagranicznej. Dla mnie szczególnie ważne są kwestie polityki gospodarczej, w tym regionalnej i turystycznej, mającej na celu wspieranie klasteringu oraz kierunki rozwoju turystyki z wykorzystaniem klastrów turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem regionów turystycznych."
"Książka została napisana na wysokim poziomie naukowym i nie mam do niej uwag ogólnych i szczegółowych. Dlatego też z dużą radością rekomenduję do druku – w wybranym wydawnictwie – książkę Agnieszki Górki-Chowaniec pt. „Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym w warunkach sieci. Część I. Kompendium wiedzy teoretycznej”. Z dużym zainteresowanie będę oczekiwał również ukazania się drugiej części publikacji, zawierającej wyniki badań empirycznych".

dr Daniel Puciato

Spis Treści
WSTĘP 
ROZDZIAŁ I. ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM TURYSTYCZNYM 
1.1. Przedsiębiorstwo turystyczne – w ujęciu literatury przedmiotu 
1.2. Rodzaje przedsiębiorstw na turystycznym rynku 
1.3. Cele i funkcje przedsiębiorstwa turystycznego 
1.4. Pojęcie i interpretacja zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym 
1.5. Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym 
1.6 Stymulanty i destymulanty zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym
ROZDZIAŁ II. WSPÓŁDZIAŁANIE W KONTEKŚCIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM NA RYNKU TURYSTYCZNYM 
2.1. Podstawowe aspekty i formy współdziałania przedsiębiorstw na rynku turystycznym
2.1.1. Rynek turystyczny a znaczenie i sposoby funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych na rynku
2.1.2. Strategie biznesów i kooperacji jako element tworzenia przewagi kooperacyjnej na rynku usług turystycznych
2.1.3. Istota i determinanty współdziałania przedsiębiorstw na rynku turystycznym
2.2. Rola procesu współdziałania w zarządzaniu przedsiębiorstwem turystycznym
2.2.1. Istota, rodzaj i funkcje działania procesowego
2.2.2. Funkcje zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym rozpatrywane w kontekście współdziałania
2.2.3. Proces współdziałania przedsiębiorstw turystycznych
2.3. Znaczenie współdziałania dla zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym z perspektywy atrakcyjności turystycznej regionu
2.3.1. Wpływ współdziałania na przedsiębiorstwa turystyczne w regionie atrakcyjnym turystycznie
2.3.2. Wpływ współdziałania przedsiębiorstw turystycznych na region i w skali makro
ROZDZIAŁ III. ORGANIZACJA SIECIOWA JAKO INNOWACYJNA PRZESTRZEŃ DLA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM TURYSTYCZNYM
3.1. Istota organizacji sieciowej w gospodarce XXI wieku
3.1.1. Koncepcja organizacji sieciowej
3.1.2. Istota i główne cechy organizacji sieciowej
3.1.3. Klasyfikacja organizacji sieciowych
3.1.4. Uwarunkowania powstawania organizacji sieciowych
3.1.5. Przyczyny tworzenia powiązań sieciowych współczesnych podmiotów sektora turystyki
3.1.6. Bariery w nawiązywaniu współpracy współczesnych przedsiębiorstw w ramach organizacji sieciowej
3.2. Klaster jako jedna z koncepcji powiązań sieciowych przedsiębiorstw na współczesnym rynku
3.2.1. Definicja koncepcji klastrowej oraz identyfikacja istoty klastra
3.2.2. Fazy rozwoju klastra w procesie współdziałania przedsiębiorstw
3.2.3. Funkcjonowanie klastra na rynku
3.2.4. Najważniejsze inicjatywy klastrowe na rynku światowym 
3.3. Determinanty i efekty klasteringu w turystyce
3.3.1. Stymulatory i destymulatory efektu klasteringu
3.3.2. Skutki działania klastrów
3.3.3. Klaster jako jeden z przejawów innowacyjności regionu
3.3.4. Krajowa i zagraniczna polityka wspierania klastrów – wybrane przykłady
3.4. Znaczenie klastrów dla rozwoju regionów turystycznych
3.4.1. Znaczenie regionów turystycznych na rynku Polskim
3.4.2. Kierunki rozwoju turystyki z wykorzystaniem koncepcji klastra
3.4.3. Region turystyczny jako klaster
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS FOTOGRAFII
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL

Określone odniesienia