Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym w warunkach sieci część II. Studium przypadku

10,00 zł

Data wydania: 2018

Wydawca: AWF Katowice

ISBN 978-83-64036-75-0

Autor: Agnieszka Górka-Chowaniec

Ilość

Ujęcie wszystkich najważniejszych zagadnień, zarówno w wymiarze teoretycznych jak i praktycznych rozważań dotyczących możliwych sposobów zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym w warunkach sieci, zdaniem autorki nie było możliwe w jednej pozycji literaturowej, w szczególności ze względu na złożoność i wielowymiarowość podjętej problematyki. W związku z tym autorka wymiar teoretyczny i praktyczny dzieła pt. „Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym w warunkach sieci” ujęła w dwóch tomach. Publikacja, którą Państwo trzymacie przed sobą, stanowi kontynuację teoretycznych rozważań autorki na temat istoty i specyfiki zarządzania przedsiębiorstwem sektora turystyki ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań sieciowania współczesnych podmiotów turystycznego rynku, którą należy traktować jako pozycję bazową, która w swej treści, zawiera usystematyzowanie i omówienie najważniejszych zagadnień wchodzących w obszar zarządzania przedsiębiorstwem sektora turystyki z uwzględnieniem determinant współpracy w ramach sieciowych powiązań. W pierwszej części monografii autorka miała na celu uświadomienie czytelnikowi, iż postępująca globalizacja turystycznego rynku ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego horyzontu czasu pozwala obserwować wzmożoną ekspansję sektorowej konkurencji co w perspektywie dynamicznie zachodzących zmian w otoczeniu funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw powoduje eskalację zaostrzonej rywalizacji między tymi podmiotami. Zjawisko konkurencji, choć przez wszystkich znane i poprawnie definiowane to nadal wzbudza sporo kontrowersji w prowadzonych dywagacjach na poziomie mezoekonomicznym. Taka sytuacja wymusza na menedżerach poszukiwania nowych sposobów zarządzania przedsiębiorstwem. Paradoksalnie, aby przedsiębiorstwa pozostały konkurencyjne muszą współpracować. Szansą zatem na osiągnięcie długookresowej przewagi konkurencyjnej staje się podejmowanie szeroko rozumianej współpracy poszczególnych podmiotów tych samych lub pokrewnych sektorów w imię wspólnej prowadzonej misji ukierunkowanej przede wszystkim na zaspokojenie ujawnionych potrzeb klientów. Funkcjonowanie zatem w strukturze klastra ułatwia przede wszystkim transfer informacji, stymuluje procesy uczenia oraz pobudza innowacyjność. Obecność klastra na danym terytorium prowadzi do umocnienia pozycji konkurencyjnej jego członków czyli budowy trwałych przewag konkurencyjnych.

W tym opracowaniu prezentującym w swej istocie głównie charakter empiryczny podjęta została próba:

- oceny stanu zarządzania turystyką ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa turystycznego i warunków współdziałania przedsiębiorstw turystycznych dla zarządzania nimi w rejonie charakteryzującym się wysokim potencjałem turystycznym w celu budowy powiązań sieciowych typu klaster,

- analizy strategicznej otoczenia przedsiębiorstw turystycznych w celu podjęcia budowy klastra,

- projektu scenariuszy sposobu zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym w warunkach klastra,

- przygotowania koncepcji sukcesu dla przedsiębiorstwa turystycznego w warunkach klastra,

- wskazania, jak powinien wyglądać proces budowy klastra turystycznego w rejonie wysokiej atrakcyjności turystycznej na przykładzie gminy Bukowina Tatrzańska,

- wskazania struktury klastra turystycznego i wskazanie przedsiębiorcom branży turystycznej wagi korzyści wynikających dla zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym podczas powstawania klastra w gminie Bukowina Tatrzańska,

- wskazania możliwości rozwoju gminy w perspektywie kolejnych lat przez pryzmat budowy powiązań sieciowych typu klaster.

 

Materiał zawarty w drugiej części monografii został podzielony na trzy części.

W części pierwszej – Strategiczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym w klastrze w kontekście działań samorządu terytorialnego - autorka podkreśla wpływ samorządu terytorialnego na współdziałanie w turystyce poprzez klaster. Określiła wpływ koncepcji rozwoju regionalnego Unii Europejskiej na możliwość współdziałania w turystyce. Scharakteryzowała rolę gminy w tworzeniu powiązań sieciowych przedsiębiorstw. Kolejnym etapem w części pierwszej prezentowanej publikacji jest ocena uwarunkowań do powstania klastra turystycznego, dokonana za pomocą analiz. Na tej podstawie autorka zidentyfikowała przesłanki sprzyjające współdziałaniu przedsiębiorstw poprzez klaster, oceniła wagę poszczególnych przesłanek wpływających na powodzenie całego klastra wraz z wyznaczeniem kierunków ich ewolucji oraz opisała skutki społeczne i ekonomiczne obecnego stanu powiązań przedsiębiorstw na terenie gminy. Część pierwszą publikacji kończy prezentacja strategicznych opcji rozwoju klastra turystycznego.

W części drugiej - Koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym z uwzględnianiem uwarunkowań budowy klastra na terenie regionu atrakcyjnego turystycznie w pierwszej kolejności zaprezentowano gminę Bukowina Tatrzańska jako region atrakcyjny turystycznie. Następnie w świetle analiz strategicznych dokonano oceny przesłanek dla budowy klastra oraz przedstawiono autorską koncepcję samego procesu budowy jak i organizacji klastra na przykładzie regionu atrakcyjnego turystycznie Dokonano również prezentacji koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym na terenie badanego obszaru.

Część trzecia - Efekty klastra dla ekspansji obszaru atrakcyjnego turystycznie ujmuje w swej istocie prezentację korzyści wynikających z klasteringu przedsiębiorstw branży turystycznej na terenie badanego terytorium z uwzględnieniem dwóch perspektyw. Pierwszą stanowi przedstawienie korzyści wynikających z klasteringu dla samych podmiotów w nim uczestniczących. Druga perspektywa prezentuje efekty klastra dla gminy Powiatu Tatrzańskiego na terenie, którego klaster „Bukowina RAZEM” ma realne szanse powstania. Wartością dodaną w części trzeciej publikacji jest zaprezentowanie przez autorkę wpływu klastra na kierunki zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym w badanym regionie.

Główną grupę odbiorców, z myślą o której powstała ta monografia podobnie jak w pierwszej części stanowią zarówno studenci kierunków studiów związanych z turystyką jak i inne grupy społeczno – zawodowe, które chcą uzupełnić czy uporządkować swoją wiedzę z zakresu zagadnień poruszających problematykę specyfiki funkcjonowania rynku turystycznego oraz zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym. Autorka w tym miejscu ma na myśli w szczególności praktyków życia gospodarczego na co dzień stykających się z procesami zarządzania oraz osoby aktywne zawodowo w sektorze turystycznym zarówno na stanowiskach kierowniczych jak i wykonawczych.

Spis treści

WSTĘP  

ROZDZIAŁ I STRATEGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM TURYSTYCZNYM W KLASTRZE W KONTEKŚCIE DZIAŁAŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

1.1 Wpływ samorządu terytorialnego na współdziałanie w turystyce poprzez klaster  

1.1.1 Wpływ koncepcji rozwoju regionalnego UE na możliwość współdziałania w klastrze turystycznym

1.1.2 Rola samorządu terytorialnego we współdziałaniu przedsiębiorstw poprzez klaster turystyczny  

1.2. Ocena uwarunkowań do powstania klastra turystycznego  

1.2.1. Metody analizy otoczenia  

1.2.2. Analiza procesu kształtowania klastra turystycznego  

1.3. Strategiczne opcje ekspansji klastra turystycznego w kontekście funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego  

1.3.1. Strategie klastra  

ROZDZIAŁ II KONCEPCJA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM TURYSTYCZNYM Z UWZGLĘDNIENIEM UWARUNKOWAŃ BUDOWY KLASTRA NA TERENIE REGIONU ATRAKCYJNEGO TURYSTYCZNIE  

2.1 Charakterystyka gminy Bukowina Tatrzańska jako regionu atrakcyjnego turystycznie

2.2. Ocena uwarunkowań dla budowy klastra w świetle analiz strategicznych  

2.2.1. Efekty analizy SWOT/TOWS  

2.2.2. Efekty analizy Scenariuszowej  

2.2.3. Efekty analizy Kluczowych Czynników sukcesu

2.3. Koncepcja procesu budowy i organizacji klastra w gminie Powiatu Tatrzańskiego  

2.3.1. Czynniki uwzględnianie przy budowie klastra w gminie Powiatu Tatrzańskiego  

2.3.2. Etapy budowy klastra w gminie Powiatu Tatrzańskiego  

2.4. Koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym w gminie Powiatu Tatrzańskiego  

2.4.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym w aspekcie jego funkcji w gminie Powiatu Tatrzańskiego  

2.4.2. Proponowanie metody zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym w gminie Powiatu Tatrzańskiego  

ROZDZIAŁ III. EFEKTY KLASTRA DLA EKSPANSJI OBSZARU ATRAKCYJNEGO TURYSTYCZNIE  

3.1. Efekty klastra dla przedsiębiorstw turystycznych gminy Powiatu Tatrzańskiego w opiniach badanych  

3.2. Efekty klastra dla gminy Powiatu Tatrzańskiego w opiniach badanych  

3.3. Wpływ klastra na kierunki zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym w opiniach badanych  

ZAKOŃCZENIE  

BIBLIOGRAFIA  

SPIS FOTOGRAFII  

SPIS RYSUNKÓW  

SPIS TABEL  

SPIS WYKRESÓW

ANEKS  

Określone odniesienia