Anatomia organizacji sportowych i turystycznych

85,00 zł
  • ISBN: 

    978-83-64036-25-5

  • Autor: 

    Brygida Grzeganek-Więcek,Joanna Kantyka,Andrzej Hadzik,Krzysztof Cieślikowski

Ilość

Zmienność i niestabilność otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego kształtuje nowy wymiar dynamiki konkurowania we współcześnie zarządzanych organizacjach sportowych i turystycznych. Nowe systemy wartości zbudowane na zaufaniu, nowe podejście do procesów biznesowych wsparte intuicją, jak również nabywanie nowych umiejętności przetrwania organizacji w gospodarce opartej na wiedzy to dzisiejsze wyzwania stojące przed menedżerami tych organizacji. Uelastycznienie działalności i duża inercja organizacji sportowych i turystycznych spowodowało zmiany w systemie zarządzania przez wprowadzenie nowych paradygmatów określanych jako koncepcja 2.0, polegająca na wprowadzeniu „miękkich” aspektów zarządzania.

Celem monografii jest zaprezentowanie Czytelnikowi charakterystyk organizacji sportowych i turystycznych wraz z podziałem struktur tych organizacji, co stanowi w pewnym sensie nowe ujęcie problemu. Informacje te są oryginalnymi opracowaniami autorów, popartymi badaniami.

Monografia poświęcona jest również identyfikacji nowoczesnych podejść do działalności marketingowej w organizacjach świadczących usługi sportowe i turystyczne. Jak wynika z badań autorów, wiele organizacji w analizowanym sektorze nie stosuje jeszcze nowoczesnych instrumentów do rozpoznania zachowań klientów. Dlatego też w poniższych rozdziałach książki zaproponowano ciekawe modele, które mogą być wykorzystane w działalności marketingowej organizacji sportowych i turystycznych.

Praca składa się z czterech części. Każda z tych części opracowana została na podstawie studiów literaturowych oraz badań własnych i obserwacji organizacji sportowych i turystycznych, co pozwoliło na sformułowanie następujących pytań badawczych:
1.     Jakie czynniki wewnętrzne kształtują konkurencyjność organizacji sportowych i turystycznych?
2.     Czy struktury organizacyjne w sektorze sportu i turystyki odpowiadają współczesnym wymaganiom stawianym tym organizacjom?
3.     Czy organizacje sportowe i turystyczne są organizacyjnie przygotowane do wdrożenia współczesnych koncepcji zarządzania?

W publikacji poruszono również problemy związane z możliwością wykorzystania przez organizacje sportowe i turystyczne nowych koncepcji zarządzania, usprawniających ten proces w praktyce. Dla ułatwienia ich stosowania autorzy w kolejnych rozdziałach publikacji podają gotowe wzorce do bezpośredniego zaadaptowania przez menedżerów tych organizacji. Do ciekawych propozycji należy zaliczyć nowe techniki rozwiązywania problemów, które wykorzystują „miękkie” aspekty zarządzania określane jako 2.0, do których zalicza się, między innymi, zarządzanie intuicją, zaufaniem, ryzykiem oraz wiedzą i kapitałem intelektualnym jako czynnikami tworzącymi przewagę konkurencyjną a zarazem podnoszącymi wartość rynkową organizacji.
Monografia składa się z dziesięciu rozdziałów harmonijnie skomponowanych i tworzących zwartą całość, która odzwierciedla anatomiczną budowę współczesnych organizacji sportowych i turystycznych. Publikacja adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, ale także do menadżerów sektora sportu i turystyki, pracowników naukowych, studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych, zainteresowanych problematyką zarządzania organizacjami sportowymi i turystycznymi.

Monografia ukazuje dynamikę trendów występujących w kształtowaniu nowoczesnych modeli biznesowych w organizacjach sportowych i turystycznych, co może być interesujące i przydatne dla praktyków zarządzających tymi organizacjami.

Zagadnienia zawarte w monografii stanowią obecnie kluczowy obszar badań w wielu ośrodkach naukowych i mogą być podstawą do dalszych rozważań i polemik naukowych.

Wyrażamy przekonanie, że monografia stanie się dla Czytelników inspiracją dla pogłębiania wiedzy z zakresu zarządzania w sporcie i turystyce.

Spis treści

Część I
Rozdział 1. Charakterystyka organizacji sportowych (Andrzej Hadzik)
1.1. Struktura prawno-organizacyjna w sektorze sportu
1.1.1. Kluby sportowe jako jedne z podstawowych organizacji sportowych
1.1.2. Układy federacyjne w sporcie
1.1.3. Przegląd modeli organizacji sportowych
1.1.4. Struktury organizacyjne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji
1.1.5. Źródła finansowania organizacji sportowych


Część II
Rozdział 2. Charakterystyka organizacji turystycznych (Krzysztof Cieslikowski)
2.1. Rynek działalności w sektorze turystyki
2.1.1. Pojęcie rynku turystycznego
2.1.2. Podział i struktura organizacji turystycznych występujących na rynku
2.1.3. Convention and Visitors Bureaus (CVB) i ich rola na rynku turystycznym
2.2. Wybrane modele organizacji turystycznych
2.2.1. Ekorozwój organizacji turystycznych - moda czy konieczność?
2.2.2. Klastry na rynku turystycznym


Część III
Rozdział 3. Istota działalności marketingowej w organizacjach sportowych i turystycznych (Joanna Kantyka)
3.1. Działalność marketingowa w organizacjach sportowych i turystycznych
3.1.1. Zasady koncepcji marketingowych w organizacjach sportowych i turystycznych
3.1.2. Nowe ujęcie instrumentów marketingu mix
3.1.3. Produkt sportowy i turystyczny
3.1.4. Dystrybucja produktów sportowych i turystycznych
3.1.5. Promocja w sporcie i turystyce
3.1.6. Cena produktów sportowych i turystycznych
3.2. Segmentacja rynku sportowego i turystycznego
3.3. Model zachowań klientów na rynku sportowym i turystycznym
3.4. Proces planowania marketingowego w organizacjach sportowych i turystycznych
3.4.1. Struktura planu marketingowego


Część IV
Rozdział 4. Jak w praktyce wykorzystywane są współczesne koncepcje zarządzania? (Brygida Grzeganek-Więcek)
4.1. Kluczowe pojęcia i definicje stosowane w teorii i praktyce zarządzania
4.2. Jaki charakter mają funkcje zarządzania w praktyce?
4.3. Nowe paradygmaty zarządzania organizacją sportową i turystyczną

Rozdział 5. Przywództwo jako proces kierowania organizacją (Brygida Grzeganek-Więcek)
5.1. Istota i cechy przywództwa
5.2. Przywództwo a koncepcja władzy
5.3. Zasady efektywnego przywództwa

Rozdział 6. Cykl życia organizacji sportowych i turystycznych (Brygida Grzeganek-Więcek)
6.1. Cykl życia a tożsamość organizacji
6.2. Identyfikacja faz tworzących cykl życia organizacji
6.3. Czy można wpływać na długość życia organizacji?

Rozdział 7. Rozwiązywanie problemów we współczesnych organizacjach (Brygida Grzeganek-Więcek)
7.1. Istota zarządzania we współczesnych organizacjach sportowych i turystycznych
7.2. Rodzaje problemów występujących w zarządzaniu organizacjami sportowymi i turystycznymi
7.3. Proces projektowania i rozwiązywania problemów zarządzania
7.4. Metody rozwiązywania problemów

Rozdział 8. Współczesne tendencje w zarządzaniu organizacjami sportowymi i turystycznymi (Brygida Grzeganek-Więcek)
8.1. Koncepcja zarządzania ,Just in Time”
8.2. ,JLean Management” jako koncepcja zarządzania wyszczuplającego organizacje sportowe i turystyczne  
8.3. Zastosowanie benchmarkingu jako koncepcji zarządzania w organizacjach sportowych i turystycznych
8.3.1. Podział benchmarkingu
8.3.2. Praktyczne stosowanie benchmarkingu

Rozdział 9. Wykorzystanie niektórych „miękkich” aspektów w procesie zarządzania organizacjami sportowymi i turystycznymi (Brygida Grzeganek-Więcek)
9.1. Wykorzystanie intuicji w procesie podejmowania decyzji
9.1.1. Intuicja w zarządzaniu
9.1.2. Intuicja menedżera
9.2. Zarządzanie ryzykiem
9.2.1. Podstawowy podział ryzyka
9.2.2. Zarządzanie ryzykiem w organizacji
9.2.3. Interdyscyplinarne zarządzanie ryzykiem
9.3. Zarządzanie zaufaniem
9.3.1. Rodzaje zaufania
9.3.2. Czynniki decydujące o potrzebie zarządzania zaufaniem

Rozdział 10. Zasobowe koncepcje zarządzania (Brygida Grzeganek-Więcek)
10.1. Zarządzanie wiedzą - podstawowe pojęcia
10.2. Wiedza w organizacjach uczących się i inteligentnych
10.2.1. Organizacja ucząca się
10.2.2. Organizacja inteligentna
10.3. Kolektywny umysł - zespoły wiedzy
10.4. Zasoby wiedzy jako czynnik uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku usług sportowych i turystycznych 
10.5. Umiejętności menedżerów a zarządzanie wiedzą
10.6. Kapitał intelektualny jako zasób konkurencyjny organizacji sportowych i turystycznych
10.6.1. Identyfikacja kluczowych składników kapitału intelektualnego
10.6.2. Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji

Podsumowanie
Bibliografia

Określone odniesienia