Biopsychiczne podstawy zdolności motorycznych

10,00 zł

autor:Gierat B. >> zobacz inne pozycje autora
Górska K. >> zobacz inne pozycje autora

wydawca:AWF Katowice

ISBN:

data wydania:

wymiary:24 x 17 cm; 131 str.

Ilość

Biopsychiczne podstawy zdolności motorycznych

Książka dla antropologów i badaczy zainteresowanych motorycznością człowieka. Tematyka - czynniki somatyczne , energetyczne , psychiczne a zdolności motoryczne.

Praca podejmuje złożone i bardzo trudne ale też ważne zagadnienie biopsychicznych podstaw zdolności motorycznych. Współczesne koncepcje motoryczności człowieka zakładają zróżnicowanie ich podłoża morfofunkcjonalnego. Specyfikę motorycznego potencjału wyznaczają procesy związane przede wszystkim z podstawowym układem organizmu człowieka: energia-informacja. Dominanta poszczególnego czynnika decyduje o istocie danej grupy motorycznych właściwości. Wyniki dotychczasowych badań i analiz nie pozwalają na jednoznaczne określenie istoty oraz ujęcie struktury uwarunkowań motorycznych zdolności. Istniejące w tym zakresie modele mają nadal w znacznym stopniu hipotetyczny charakter i wymagają dalszych badań oraz empirycznej weryfikacji.

Podjęte przez Autorki badania, zmierzające do określenia wagi czynników somatycznych, energetycznych i psychicznych leżących u podstaw motorycznych zdolności, stanowią wartościowe uzupełnienie dotychczasowej wiedzy na ten temat. Cenna jest zwłaszcza kompleksowość i zakres ujęcia problemu oraz wielokierunkowy charakter opracowania wyników. Pozwoliło to na sformułowanie szeregu interesujących stwierdzeń dotyczących siły i kierunku związków poszczególnych zespołów zdolności motorycznych z elementami ich morfofunkcjonalnego podłoża.

Uzyskane wyniki można także potraktować jako próbę empirycznej weryfikacji hipotetycznych koncepcji strukturalnych zdolności motorycznych. Wnoszą one ważne informacje potwierdzające zasadność podziału zdolności na podstawie kryterium dominanty wyznaczających je mechanizmów.

Praca dr dr B. Gierat i K. Górskiej uzmysławia jednocześnie złożoność i zawiłości podjętej problematyki. Jej treść jest z pewnością w wielu fragmentach dyskusyjna i nie wyczerpuje całości tematyki. Pomimo kontrowersyjności i pozostających wątpliwości stanowi jednak wartościową próbę wyjaśnienia istoty oraz struktury motorycznego potencjału człowieka. 

Spis treści

1. PROBLEMATYKA ZDOLNOŚCI MOTORYCZNYCH W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU

1.1. ZDOLNOŚCI MOTORYCZNE JAKO PODSTAWOWE JEDNOSTKI OPISU MOŻLIWOŚCI RUCHOWYCH CZŁOWIEKA.

1.2. KLASYFIKACJE ZDOLNOŚCI MOTORYCZNYCH

2. CZYNNIKI FUNKCJONALNE I STRUKTURALNE OKREŚLAJĄCE POTENCJAŁ MOTORYCZNY.

2. 1. ENERGETYCZNE UWARUNKOWANIA ZDOLNOŚCI MOTORYCZNYCH.

2. 2. NEUROFIZJOLOGICZNE I PSYCHICZNE UWARUNKOWANIA ZDOLNOŚCI MOTORYCZNYCH.

2. 3. STRUKTURALNO - MORFOLOGICZNE UWARUNKOWANIA ZDOLNOŚCI MOTORYCZNYCH

3. CELE BADAŃ I HIPOTEZY BADAWCZE.

4. MATERIAŁ I METODY BADAWCZE

4. 1. MATERIAŁ 1 ORGANIZACJA BADAŃ.

4. 2. ZAKRES I METODY BADAŃ.

4. 2. 1. DIAGNOSTYKA ZDOLNOŚCI MOTORYCZNYCH

4. 2. 2. POMIARY PREDYSPOZYCJI ZDOLNOŚCI MOTORYCZNYCH

4. 3. METODY STATYSTYCZNE.

5. WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA

5.1. CHARAKTERYSTYKA WYNIKÓW STATYSTYKI OPISOWEJ.

5.2. WSPÓŁZALEŻNOŚCI ZDOLNOŚCI KONDYCYJNYCH Z ROZPATRYWANYMI PREDYSPOZYCJAMI

5.3. WSPÓŁZALEŻNOŚCI ZDOLNOŚCI KOMPLEKSOWYCH Z ROZPATRYWANYMI PREDYSPOZYCJAMI

5.4. WSPÓŁZALEŻNOŚCI ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNYCH Z ROZPATRYWANYMI PREDYSPOZYCJAMI

5.5. WSPÓŁZALEŻNOŚCI WYBRANYCH ASPEKTÓW KOORDYNACJYJNYCH Z PREDYSPOZYCJAMI PSYCHICZNYMI W OPARCIU O WYNIKI KOMPUTEROWEJ DIAGNOZY

6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI.

BIBLIOGRAFIA

ANEKS

BIOPSYCHICAL BASIS OF MOTOR ABILITIES

Określone odniesienia