Ratownictwo górskie Psychologiczne i organizacyjne aspekty zarządzania bezpieczeństwem w górach

20,00 zł
  • ISBN: 

    978-83-60841-80-8

  • Autor: 

    Kazimierz Mrozowicz,Piotr Halemba

Ilość

„Książka „Ratownictwo Górskie" ma za główne zadanie usystematyzowanie i uzupełnieni wiedzy na temat ratownictwa górskiego. (...) Układ materiału zaproponowany przez Autorów jest wewnętrznie spójny (...), doceniam dążenia Autorów do kompleksowej prezentacji problematyki ratownictwa górskiego (...), jeśli chodzi o literaturę wykorzystaną przez Autorów, to mogę w pełni czuć się usatysfakcjonowany. Dobór pozycji uważam za bardzo trafny (...), trzeba tu podkreślić, że Autorzy sprawnie porównują i syntetyzują literaturę i starają się zająć swoje własne stanowisko. To wielostronicowe ujęcie tematyki ratownictwa górskiego daje czytającemu wiele podstawowych informacji, które były mu uprzednio nie znane. PROF. DR HAB. TADEUSZ ROTTER

 

Spis treści

CZĘŚĆ I: PODSYSTEM WARTOŚCI i CELÓW ORGANIZACJI GOPR
1. ORGANIZACYJNO-PRAWNE UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI
1.1. Administracyjno-prawna forma organizacyjna
1.2. Legislacja procesów organizacyjnych 
1.2.1. Cele i wartości w świetle uwarunkowań ustawodawczych
1.2.2. Konwalidacja działalności ratowniczej
1.2.3. Legalizacja specjalizacji ratownictwa górskiego

CZĘŚĆ II: PODSYSTEM STRUKTURALNY ORGANIZACJI GOPR
2. FORMALIZACJA PROCESÓW ORGANIZACYJNYCH
2.1. Uwarunkowania formalne hierarchii organizacyjnej
2.1.1. Członkowie, ich podział oraz prawa i obowiązki
2.1.2. Kadencja i wybory delegatów
2.1.3. Władze naczelne
2.2. Formalizacja działalności ratowniczej Służby Górskiej
2.2.1. Grupy Regionalne
2.3. Majątek, fundusze i gospodarka finansowa
2.4. Zmiana statutu i rozwiązanie organizacji 
3. REGULAMIN SŁUŻBY RATOWNICZEJ - DETERMINANTA KULTURY
ORGANIZACYJNEJ
3.1. Instrukcja Dyżuru w Stacji Ratunkowej 
3.2. Profil charakterologiczny ratownika górskiego 
4. KULTURA BEZPIECZEŃSTWA
4.1. Czynniki normatywne zachowań organizacyjnych
4.2. Doskonalenie zachowań bezpiecznych 

CZĘŚĆ III: PODSYSTEM PSYCHOSPOŁECZNY ORGANIZACJI-.
5. TEORIA ZACHOWAŃ ORGANIZACYJNYCH RATOWNIKA GÓRSKIEGO
5.1. Koncepcja roli społeczno-zawodowej Stanisława Nieciuńskiego 
5.2. Fenomenologiczny model kompetencji w ujęciu autorskim 
5.2.1. Funkcjonalny model cech osobowości ratownika
górskiego
5.3. Zachowania celowe w teorii Tadeusza Tomaszewskiego
5.4. Ocena poznawcza w teorii Roberta Lazarusa
5,5. Emocje i stres w zachowaniach organizacyjnych 
6. POTENCJAŁ OSOBOWOŚCIOWY ZASOBÓW LUDZKICH GOPR
6.1. Cechy osobowości i temperamentu w teoriach psychologii 
6.1.1. Charakterystyka typologiczna wiązek zachowań 
6.2. Pomiar i ocena osobowości i temperamentu 

CZĘŚĆ IV: OSOBOWOŚĆ GOPROWCA w ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH
6.3. Poziom natężenia ekstrawersji
6.4. Poziom natężenia neurotyczności 
6.5. Konfiguracja typów osobowości
6.6. Siła procesów pobudzania - natężenie reaktywności
6.7. Sita procesów hamowania - natężenie aktywności 
6.8. Natężenie równowagi procesów nerwowych 
6.9. Natężenie ruchliwości procesów nerwowych
6.10. Konfiguracja typów temperamentu
6.11. Struktura lęku
6.11.1. Korelacja leku z cechami osobowości i temperamentu 
6.12. Związki współzależności cech w systemie osobowości
6.12.1. Wyniki analizy korelacyjnej 
6.12.2. Wyniki analizy regresji
7. DYNAMICZNA STRUKTURA MOTYWÓW i POSTAW GOPROWSKICH 
7.1. Proces motywacyjny 
7.2. Motywacja w przebiegu zachowań organizacyjnych
7.3. Struktura i dynamika postaw 
7.4. Psychospołeczne determinanty czynników motywacyjno-
poznawczych
7.4.1. Czynnik stymulacyjny 
7.4.2. Czynnik allocentryczna
7.4.3. Czynnik ambicjonalny 
7.4.4. Czynnik socjalno - bytowy 
7.5. Kompozycja czynników motywacyjnych w systemie osobowości.
7.5.1. Motywacja stymulacyjna 
7.5.2. Motywacja allocentryczna 
7.5.3. Motywacja ambicjonalna 
7.5.4. Motywacja socjalno-bytowa
7.6. Kompozycja postaw w systemie osobowości
7.6.1. Postawy stymulacyjne
7.6.2. Postawy allocentryczna
7.6.3. Postawy ambicjonalne 
7.6.4. Postawy socjalno-bytowe
7.7. Korelacja czynników motywacyjne - poznawczych
8. SYSTEM WARTOŚCI RATOWNIKÓW GÓRSKICH
8.1. Związki współzależności w systemie wartości 
CZĘŚĆ V: SYSTEM OSOBOWOŚCI i CECHY ZACHOWAŃ w ŚWIETLE
ANALIZY CZYNNIKOWEJ
9. Standardy ewaluatywne systemu osobowości
9.1. Czynniki główne biologicznie determinowanej struktury cech
osobowości 
9.2. Czynniki główne systemu wartości
9.3. Weryfikacja funkcjonalnego modelu osobowości 
10. Charakterystyka zachowań organizacyjnych
10.1. Osobowościowa determinacja zachowań organizacyjnych
10.2. Kategorie formalne zachowań organizacyjnych 
10.3. Temperament w przebiegu zachowań ratowniczych

CZĘŚĆ VI: PODSYSTEM TECHNOLOGICZNY ORGANIZACJI GOPR
11. System zarządzania działalnością interwencyjną organizacji
11.1. Teoretyczne aspekty organizacji ratowniczej
11.2. Istota zarządzania bezpieczeństwem
11.3. Korelaty systemu zarządzanie bezpieczeństwem
12. Organizacja i zarządzanie działalnością ratunkową
12.1. Model strukturalny interwencji ratunkowej w górach
12.2. Wyprawy poszukiwawcze
12.3. Wyprawy ratunkowe 
12.4. Technologia działań w przebiegu wyprawy
12.5. Wyprawy do wypadków narciarskich 
12.6. Wyprawy ścianowe 
12.7. Transport zwłok
13. Działalność ratunkowa Służby Górskiej 
13.1. Statystyki ratownicze Grup Regionalnych
13.2. Konkluzje praktyczne dla zarządzania zasobami ludzkimi GOPR
BIBLIOGRAFIA

Określone odniesienia