System zarządzania kryzysowego Rzeczypospolitej Polskiej

10,00 zł

autor: Bieniek M.
           Mazur S.

wydawca: AWF Katowice

ISBN: 978-83-60841-02-0

data wydania: 2007

wymiary: str. 150

oprawa: miękka

Ilość

Wydany staraniem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach podręcznik pt. „System Zarządzania Kryzysowego Rzeczypospolitej Polskiej", jest kolejną, 6 już pozycja Ogólnopolskiej Serii Wydawniczej „Biblioteka Edukacji dla Bezpieczeństwa". Wydawnictwo w ramach cyklicznej serii przygotowane zostało przez Katedrę Edukacji dla Bezpieczeństwa AWF w Katowicach. Jest ono kontynuacja wydawniczą grupy tematyczne zapoczątkowanej pozycja nr l (w roku 2003) nt. „Zarządzanie kryzysowe, Obrona Cywilna Kraju, ochrona informacji niejawnych" oraz nr 5 ( w roku 2006) nt. „Bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej".
Oddając do rąk Czytelników niniejszą pozycję należy mieć nadzieję, iż zawarte w niej materiały posłużą lepszemu poznaniu zagadnień tak bezpieczeństwa i obronności jak i zarządzania kryzysowego w naszym kraju. Przez co podręcznik wydaje się przydatny przy szkoleniu kadr na wszystkich stopniach studiów na kierunkach i specjalnościach związanych z bezpieczeństwem, obronnością, edukacją dla bezpieczeństwa i zarządzaniem kryzysowym.

SPIS TREŚCI


Wstęp
Rozdział l
BEZPIECZEŃSTWO, GLOBALIZACJA, TERRORYZM
I SYTUACJE KRYZYSOWE W ASPEKCIE MIĘDZYNARODOWYM
1.1. Bezpieczeństwo
1.2.Globalizacja
1.3. Terroryzm (terroryzm międzynarodowy
1.4. Sytuacje kryzysowe

Rozdział 2
KIEROWANIE REAGOWANIEM KRYZYSOWYM W PAŃSTWIE
„KRYZYS I ŹRÓDŁA KRYZYSU
2.1. Kryzys i źródła kryzysów
2.2. Systematyka sytuacji kryzysowych
2.3. Problemy globalne
2.4. Zewnętrzne zagrożenie bezpieczeństwa państwa
2.5. Zagrożenie wewnętrzne
2.6. Terroryzm
2.7. Analiza źródeł potencjalnych kryzysów w Polsce
2.8. Toksyczne środki przemysłowe
2.9. Klęski żywiołowe

Rozdział 3
ANALIZA SYSTEMÓW KIEROWANIA REAGOWANIEM KRYZYSOWYM
WYBRANYCH ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH I PAŃSTW
3.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych
3.2. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
3.3. Organizacja Traktatu Północno-Atlantyckiego (NATO
3.4. Unia Europejska
3.5. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
3.6. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
3.7. Republika Francuska
3.8. Niemcy

Rozdział 4
SYSTEM REAGOWANIA KRYZYSOWEGO W POLSCE

Rozdział 5
OTOCZENIE SYSTEMU REAGOWANIA KRYZYSOWEGO PAŃSTWA

Rozdział 6
SYSTEM KIEROWANIA REAGOWANIEM KRYZYSOWYM W PAŃSTWIE

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Określone odniesienia