Turystyka aktywna w województwie śląskim wybrane zagadnienia

13,00 zł
  • ISBN: 

    978-83-64036-17-0

  • Redaktor: 

    Rajmund Tomik

Ilość

Katowice 2013, wydanie 1, format 165 x 240, objętość 236 str., oprawa miękka

Celem monografii jest przedstawienie poglądów i wieloaspektowych badań związanych z turystyką aktywną w województwie śląskim z perspektywy różnych nauk opisujących zjawiska występujące w turystyce. Część opracowań ma charakter poglądowy, część zaś przedstawia wyniki badań własnych.

Praca składa się z trzech części podzielonych na rozdziały. Rozdział pierwszy autorstwa dr hab. Rajmunda Tomika prezentuje własne poglądy na temat stosowania w praktyce turystycznej pojęcia „turystyka aktywna” oraz wykorzystywania go w literaturze. Autorskie poglądy na temat turystyki przygodowej i jej relacji do turystyki aktywnej na tle gruntownego przeglądu literatury polskiej i zagranicznej przedstawił dr Wacław Sonelski. Tą część kończą rozważania mgr Danuty Żylak na temat ubezpieczeń w turystyce aktywnej, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej. Dr hab. Janusz Ślusarczyk opisuje dziewiętnastowieczne podróże po Beskidzie Śląskim ówczesnych podróżników, traktując je, jako źródła wiedzy dotyczącej turystyki aktywnej na tym terenie. Stan badań nad geograficznymi uwarunkowaniami turystyki aktywnej w województwie śląskim przedstawia dr Gerard Kosmala, zwracając uwagę na niedostateczną liczbę badań dotyczących potencjału turystycznego przestrzeni województwa. W opracowaniu dr Aleksandry Vierek pt. „Ekologiczne aspekty uprawiania turystyki aktywnej w województwie śląskim” przedstawiono wartości przyrody ożywionej i nieożywionej województwa, różnorodność występującej tu flory i fauny, istniejące formy ochrony przyrody oraz obecny stan środowiska naturalnego. Zwrócono uwagę na możliwości turystyczno-rekreacyjnego oraz edukacyjnego wykorzystania zarówno obszarów chronionych, jak i zrewitalizowanych. Dr Artur Magiera poddał szczegółowej analizie zagospodarowanie turystyczne dla potrzeb turystyki aktywnej terenów województwa śląskiego. Absolwentka studiów II stopnia kierunku turystyka i rekreacja przygotowała pracę magisterską, na podstawie której opracowała część pt. „Rozwój sieci szlaków turystycznych w województwie śląskim”. Scharakteryzowała rozwój sieci szlaków turystycznych na obszarze obecnego województwa śląskiego po II wojnie światowej do roku 2010. Możliwości uprawiania turystyki kajakowej na rzekach znajdujących się na terenie województwa poddał analizie dr hab. Jarosław Cholewa z Katedry

Rekreacji AWF. W pracy przedstawiono największe dopływy Wisły, Odry oraz opisano wybrane szlaki kajakowe, na których organizowane są ogólnopolskie spływy kajakowe. Analizę infrastruktury dla potrzeb narciarstwa zjazdowego i snowboardu scharakteryzowali dr Katarzyna Górska (Zakład Terenowych Forma Aktywności Ruchowej) i uczestnik studiów doktoranckich AWF mgr Piotr Wiśniewski. Dr Andrzej Hadzik opisał wyniki sondażu diagnostycznego dotyczącego aktywności fizycznej przeprowadzonego wśród kuracjuszy uzdrowiska Ustroń. W ostatnim rozdziale analizy działalności samorządu województwa śląskiego w zakresie promocji turystyki aktywnej, jej roli w „Strategii rozwoju turystyki w Województwie Śląskim w latach 2004-2013” oraz kampanii marketingowych regionu dokonali dr hab. Rajmund Tomik, dr Ewa Wyszkowska i dr Jakub Ryśnik.

Spis treści

WSTĘP

CZĘŚĆ PIERWSZA. TEORETYCZNE ASPEKTY TURYSTYKI
AKTYWNEJ
Rajmund Tomik
1.1. ZNACZENIE TURYSTYKI AKTYWNEJ I JEJ ROZUMIENIE W KONTEKŚCIE DOTYCHCZASOWYCH KONCEPCJI PODZIAŁÓW TURYSTYKI
Wacław Sonelski
1.2. TURYSTYKA PRZYGODOWA JAKO FORMA TURYSTYKI AKTYWNEJ?
Danuta Żylak
1.3. UBEZPIECZENIA W TURYSTYCE AKTYWNEJ

CZĘŚĆ DRUGA. TURYSTYKA AKTYWNA W WOJEWÓDZTWIE
ŚLĄSKIM W BADANIACH PODSTAWOWYCH
Janusz M. Ślusarczyk
2.1. PIERWSZE ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW POLSKIEJ TURYSTYKI AKTYWNEJ W BESKIDZIE ŚLĄSKIM
Gerard Kosmala
2.2. STAN BADAŃ NAD GEOGRAFICZNYMI UWARUNKOWANIAMI TURYSTYKI AKTYWNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
Aleksandra Vierek
2.3. EKOLOGICZNE ASPEKTY UPRAWIANIA TURYSTYKI AKTYWNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

CZĘŚĆ TRZECIA. ZAGSOPODAROWANIE DLA TURYSTYKI AKTYWNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
Artur Magiera
3.1. WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAGOSPODAROWANIA DLA TURYSTYKI AKTYWNEJ
Monika Koiiróg
3.2. ROZWÓJ SIECI SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
Jarosław Cholewa
3.3. TURYSTYCZNE SZLAKI KAJAKOWE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Piotr Wiśniewski, Katarzyna Górska
3.4. UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI NARCIARSKIEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Iladzik Andrzej
3.5. TURYSTYKA AKTYWNA W UZDROWISKU USTROŃ. WYBRANE MOŻLIWOŚCI I BARIERY ROZWOJU
Rajmund Tomik, Ewa Wyszkowska, Jakub Ryśnik
3.6. DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W ZAKRESIE PROMOCJI TURYSTYKI AKTYWNEJ

Określone odniesienia