Neurorozwojowa analiza wad postawy ciała u dzieci i młodzieży Zobacz większe

Neurorozwojowa analiza wad postawy ciała u dzieci i młodzieży

Nowy produkt

Ten produkt nie występuje już w magazynie

72,80 zł brutto

Więcej informacji

Praca stanowi próbę przedstawienia zagadnień związanych z postawą ciała, czynnikami postawotwórczymi, wadami postawy i ich przyczynami oraz korekcją wad postawy w oparciu o koncepcję neurorozwojową państwa Berty i Karela Bobath. Podejście neurorozwojowe - z bardzo dużym uproszczeniem  oznacza

rozpatrywanie wszelkich problemów posturalno-motory cznych w odniesieniu do tzw. mechanizmu odruchu postawy (ang. postural reflex mechanism)  a szczególnie do jego najważniejszej składowej -napięcia posturalnego. Prawidłowe napięcie posturalne jest związane z prawidłowo funkcjonującym ośrodkowym układem nerwowym i prawidłową stabilizacją ciała oraz prawidłowymi relacjami między stabilnością i mobilnością . Mechanizm odruchu postawy coraz częściej określany jest w polskim piśmiennictwie jako mechanizm anty grawitacyjny. Określenie to będzie stosowane w dalszej części pracy. Istotnym elementem podejścia neurorozwojowego jest także wczesne rozpoczynanie usprawniania, zanim w motoryczności ujawnią się i utrwalą cechy nieprawidłowego mechanizmu anty grawitacyjnego w postaci zaburzonej dystrybucji napięcia posturalnego.

Spis Treści

1. WSTĘP
2. ANALIZA ZABURZEŃ POSTAWY CIAŁA W OPARCIU O KONCEPCJĘ NEUROROZWOJOWĄ BERTY I KARELA BOBATH
2.1. Określenia wstępne
2.2. Podstawowe założenia koncepcji neurorozwojowej
2.3. Mechanizm anty grawitacyjny a prawidłowa stabilizacja ciała
2.4. Czynniki wpływające na zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego
2.5. Nieprawidłowy mechanizm antygrawitacyjny jako przyczyna kompensacyjnej stabilizacji ciała
2.6. Nieprawidłowy mechanizm antygrawitacyjny jako przyczyna wad postawy ciała
2.7. Neurorozwojowe aspekty prawidłowej i kompensacyjnej stabilizacji ciała
3. TEORIE STABILIZACJI
3.1. Analiza wybranych teorii dotyczących stabilizacji ciała
3.2. Interpretacja koncepcji neurorozwojowej w świetle współczesnych teorii stabilizacji ciała
4. ANALIZA AKTUALNYCH POGLĄDÓW NA POSTAWĘ CIAŁA W ASPEKCIE KONCEPCJI NEUROROZWOJOWEJ
4.1. Definicje postawy ciała i czynniki posturogenne
4.2. Wady postawy i przyczyny ich powstawania
4.3. Rodzaje wad postawy ciała
4.4. Budowa i postawa ciała
4.5. Profilaktyka wad postawy
5. TRENING STABILIZACJI KOMPLEKSU LĘDŹWIOWO-BIODROWO-MIEDNICZNEGO W DIAGNOSTYCE I TERAPII DZIECI Z WADAMI POSTAWY
5.1. Podstawy diagnostyczne i terapeutyczne „klasycznej gimnastyki korekcyjne-wyrównawczej"
5.2. Podstawy diagnostyczne i terapeutyczne „neurorozwojowej gimnastyki korekcyjnej"
5.3. Wybrane koncepcje neurofizjologiczne stosowane w budowaniu centralnej stabilizacji ciała
6. ZAŁOŻENIA PRACY
7. CEL PRACY
8. MATERIAŁ I METODY BADAŃ
8.1. Kwestie etyczne
8.2. Organizacja badań
8.3. Charakterystyka materiału
8.4. Metody badawcze
8.4.1.Metodyka oceny postawy ciała
8.4.2.Metodyka oceny funkcjonalnej długości wybranych grup mięśniowych
8.4.3.Metodyka oceny wybranych parametrów kręgosłupa
8.4.4. Metodyka oceny wielkości i typów rozkładu napięcia posturalnego
8.4.5.Metodyka oceny aktywności fizycznej
8.5. Statystyczne opracowanie wyników
9. WYNIKI BADAŃ
9.1. Określenie podstawowych pojęć
9.1.1. Określenie współczynnika wielkości napięcia posturalnego
9.1.2. Wyznaczenie typów rozkładu napięcia
9.1.3. Określenie współczynników rozkładu napięcia posturalnego
9.2. Typy rozkładu napięcia a wielkość napięcia posturalnego
9.3. Kalkulator wielkości i rozkładu napięcia posturalnego
9.4. Analiza związku między wielkością i rozkładem napięcia a postawą ciała, aktywnością fizyczną i parametrami biometrycznymi w całej badanej grupie
9.5. Porównanie między grupą badaną i kontrolną w zakresie napięcia posturalnego, typów rozkładu napięcia i postawy ciała oraz aktywności fizycznej
9.6. Podsumowanie wyników
10. DYSKUSJA
10.1. Podstawowe pojęcia występujące w koncepcji neurorozwojowej
10.2.Analiza zależności między wielkością i typami rozkładu napięcia posturalnego a jakością postawy ciała i aktywnością fizyczną
10.3. Porównania między grupą badaną i kontrolną w zakresie wielkości i rozkładu napięcia posturalnego, postawy ciała oraz aktywności fizycznej
11. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
12. BIBLIOGRAFIA
13. STRESZCZENIA
14. ANEKS
14.1. Wy kaź rycin
14.2. Wykaz tabel
14.3. Kwestionariusz oceny badanego
14.4. Treść informacji przedłożonej osobie badanej przed wyrażeniem zgody na udział w badaniach
14.5. Treść oświadczenia badanego, w którym zgadza się na przeprowadzenie badania
14.6. Karta oceny aktywności fizycznej dzieci według Kwestionariusza Baecke

Opinie

Brak opinii klientów w tym momencie.

Dodaj komentarz

Neurorozwojowa analiza wad postawy ciała u dzieci i młodzieży

Neurorozwojowa analiza wad postawy ciała u dzieci i młodzieży

8 innych produktów w tej samej kategorii: