Wieloaspektowe zarządzanie organizacjami turystycznymi i sportow

18,00 zł
 • ISBN: 

  978-83-60841-69-3

 • Autor: 

  Brygida Grzeganek-Więcek,Andrzej Hadzik,Joanna Kantyka,Justyna Maciąg

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2011

 • Format: 

  165 x 235

 • Liczba stron: 

  298

 • Oprawa: 

  miękka

Ilość

Nasz podręcznik jest adresowany do studentów i absolwentów, jak i praktyków uczestniczących w studiach podyplomowych związanych z zarządzaniem organizacjami sportowymi
i turystycznymi, którzy próbują zamknąć lukę zarządzania.
Zarządzanie to umiejętność praktyczna zbudowana na solidnej podstawie wiedzy teoretycznej na którą składa się rozległa i zróżnicowana wiedza,
praktyka oraz wrodzone talenty i zdolności, które rozwijane są zarówno przez studiowanie teorii jak i kolejno zdobywane doświadczenia.
Pozwala to na uzyskanie dobrego poziomu menedżerskich umiejętności.
Ambicją autorów tego podręcznika jest zapoznanie czytelników ze sposobem myślenia, leżącym u podstaw wieloaspektowego zarządzania organizacjami sportowymi i turystycznymi.
Pragniemy umożliwić czytelnikom zrozumienie najbardziej elementarnych pojęć teoretycznych z zakresu wieloaspektowego zarządzania.
Autorzy mają nadzieję , że po zapoznaniu się z zawartymi w podręczniku treściami oraz po ich przedyskutowaniu i przećwiczeniu, jego czytelnicy, a właściwie użytkownicy
będą w stanic zrozumieć menedżerów, nawiązać z nimi dialog i współpracę.

Całość podręcznika podzielono na cztery części.
Część pierwsza dotyczy roli i zadań organizacji turystycznych i kultury fizycznej w polskiej przestrzeni gospodarczej.
Treść tego rozdziału zamyka się wokół zagadnień teoretycznej interpretacji cech i zadań turystyki i kultury fizycznej w współczesnym społeczeństwie.
Autor tego rozdziału rozważa współdziałanie tych organizacji z otoczeniem środowiskowym i biznesowym analizuje również szansę i zagrożenia pojawiające się w rozwoju tych usług.

Część druga składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział dotyczy wybranych problemów z teorii organizacji i zarządzania organizacjami turystycznymi i sportowymi.
Autor zaprezentował w tym rozdziale najważniejsze problemy związane z funkcjonowaniem organizacji jej cechy, cele i zadania oraz procesy pozwalające na jej funkcjonowanie.
Podano również tendencje panujące w otoczeniu w danym przedziale czasu. W drugim rozdziale opisano struktury organizacyjne jako podstawowe tworzywo wykorzystywane
do budowy organizacji sportowych i turystycznych. Trzeci rozdział dotyczy podstawowych zagadnień związanych z zarządzaniem wymieniono w nim instrumenty,
reguły i procedury zarządzania, opisano również style kierowania przydatne w praktyce menedżerskiej. Czwarty rozdział poświęcono technikom zarządzania które mogą być
wykorzystywane w procesie zarządzania współczesnymi organizacjami turystycznymi i sportowymi przez menedżerów. Całość tej części zakończono rozważaniami na temat procesów
kształtowania kultury organizacyjnej, która jest ważnym elementem uzyskiwania przewagi konkurencyjnej przez te organizacje na tych specyficznych rynkach.

W trzeciej części skoncentrowano się na zarządzaniu jakością usług w organizacjach sportowych i turystycznych. Jakość usług w sporcie i turystyce jest niesłychanie istotna dla
konkurencyjności współczesnych organizacji. W tej części autor omawia zagadnienia związane z normami ISO oraz z procesami zarządzania jakością, oceną skuteczności i efektywności
wdrażania tych procesów.

Czwarta część zawiera treści z zakresu zarządzania marketingiem w organizacjach sportowych i turystycznych. W rozdziale tym zaprezentowano funkcje i efekty rozwoju marketingu
w organizacjach sportowych i turystycznych. Omówiono również organizację dystrybucji, produkt, cenę oraz promocję w sporcie i turystyce.
Całość tego rozdziału kończą rozważania na temat roli segmentacji na rynku sportowym i turystycznym.
Wszystkie rozdziały posiadają obowiązkową i uzupełniającą literaturę przedmiotu. Podane są również przykładowe pytania dotyczące poszczególnych treści rozdziałów.
Autorzy podręcznika uważają, że treści rozdziałów dostarczają podstawowej wiedzy z zakresu wieloaspektowego zarządzania organizacjami sportowymi i turystycznymi
tak dla studentów jak i praktyków w tej dziedzinie.

Spis treści

Rozdział I Rola i zadania organizacji turystycznych i kultury fizycznej w polskiej przestrzeni gospodarczej (Andrzej Hadzik) 
1.1. Identyfikacja cech i zadań turystyki oraz kultury fizycznej jako zachowań wolnoczasowych
1.2. Rola i efektywność działań turystyki i kultury fizycznej w rozwoju społeczności lokalnej i regionalnej
1.3. Motywy odbiorców usług turystyki i kultury fizycznej
1.4. Korzyści społeczno-ekonomicznc świadczenia usług turystycznych oraz kultury fizycznej
1.5. Uwarunkowania prawne wspierające działania turystyki i kultury fizycznej w przestrzeni gospodarczej
1.6. Szansę i zagrożenia rozwoju usług w zakresie turystyki i kultury fizycznej w szeroko pojętej przestrzeni gospodarczej
1.7. Współdziałanie turystyki i kultury fizycznej z otoczeniem środowiskowym i biznesowym

Rozdział II Podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania organizacji turystycznych i sportowych (Brygida Grzeganek-Więcek)
2.1. Cechy i cele organizacji
2.1.1. Cechy działania zorganizowanego
2.1.2. Cele organizacji
2.2. Zasoby organizacji
2.3. Proces funkcjonowania organizacji
2.4. Rezultaty funkcjonowania organizacji
2.5. Otoczenie organizacji
2.5.1. Otoczenie konkurencyjne
2.5.2. Tendencje w otoczeniu
2.6. Komunikacja w organizacji

Rozdział III Struktury organizacyjne jako podstawowe tworzywo wykorzystywane do budowy organizacji turystycznych i sportowych (Brygida Grzeganek-Więcek
3.1. Struktury organizacyjne ich funkcje i zadania
3.1.1. Elementy składowe struktury organizacyjnej
3.1.2. Dokumenty organizacyjne
3.2. Determinanty struktury organizacyjnej
3.3. Zasady kształtowania struktur organizacyjnych
3.4. Projektowanie struktury organizacyjnej
3.5. Podstawowe rodzaje struktur organizacyjnych
3.6. Staiktury klasyczne
3.7. Struktury współczesne
3.8. Nowoczesne podejście do problematyki struktur

Rozdział IV Wieloaspektowe podejście do procesu zarządzania (Brygida Grzeganek-Więcek)
4.1. Składniki procesu zarządzania
4.1.1. Podmiot zarządzania
4.1.2. Funkcje zarządzania
4.2. Istota zarządzania
4.3. System zarządzania ,
4.3.1. Instrumenty zarządzania r
4.3.2. Reguły zarządzania
4.3.3. Procedury zarządzania
4.3.4. Szczeble zarządzania
4.4. Style kierowania
4.4.1. Kierownik autokrata
4.4.2. Kierownik demokrata
4.4.3. Kierownik „zintegrowany"
4.4.4. Kierownik nic ingerujący
4.5. Procedury podejmowania decyzji
4.5.1. Podstawy decyzyjne zarządzania
4.5.2. Informacja i wiedza jako baza dla podejmowania optymalnych decyzji
4.5.3. Decyzje podejmowane w warunkach kryzysu

Rozdział V Zastosowanie technik zarządzania w praktyce menedżerskiej (Brygida Grzeganek-Więcek)
5.1. Klasyfikacja technik zarządzania
5.2. Techniki systematyzujące działalność menedżera
5.2.1. Techniki zarządzania przez cele
5.2.2. Techniki zarządzania przez delegowanie uprawnień
5.2.3. Techniki zarządzania przez wyjątki
5.2.4. Techniki zarządzania ofensywnego (poprzez zmiany)
5.2.5. Techniki zarządzania przez realizację zadań
5.2.6. Techniki zarządzania przez wyniki
5.3. Techniki zarządzania ukierunkowane na poprawę stosunków międzyludzkich
5.3.1. Technika zarządzania przez rozwiązywanie konfliktów
5.3.2. Zarządzanie przez motywację
5.3.3. Technika zarządzania przez współudział
5.3.4. Technika zarządzania przez komunikację
5.4. Techniki zarządzania ukierunkowane na kreatywność
5.4.1. Zarządzanie przez partycypację
5.4.2. Technika zarządzania kreatywnością
5.4.3. Technika zarządzania wykorzystująca twórcze postępowanie
5.4.4. Technika zarządzania przez dyskusję i grupowe myślenie
5.5. Techniki kompleksowe
5.5.1. Technika harzbursk
5.5.2. T,echnika Sl. Gallena
5.5.3. Technika zarządzania przez system
5.5.4. Technika zintegrowanego systemu zarządzania
5.6. Kultura organizacji
5.6.1. Kultura osobista
5.6.2. Proces kształtowania kultury organizacyjnej
5.7. Rola i zadanie menedżera zarządzającego organizacjami
5.7.1. Skuteczność menedżerów
5.7.2. Zorganizowane zbiory zachowań
5.7.3. Profil menedżera w wielokulturowych organizacjach

Rozdział VI Zarządzanie jakością usług w organizacjach turystycznych i sportowych (Justyna Maciąg)
6.1. Jakość usług w turystyce i sporcie
6.2. Zarządzanie jakością usług turystycznych i sportowych zgodnie z wymaganiami normy ISO serii 9001:2008
6.2.1. Zarządzanie procesami w organizacji turystycznej i sportowej
6.2.2. Ocena skuteczności i efektywności procesów w organizacji turystycznej i sportowej
6.3. Wybrane metody i narzędzia wspomagające zarządzanie jakością usług w organizacji sportowej i turystycznej
6.3.1. Techniki i narzędzia monitorowania jakości usług i procesów w organizacji- SERVQUAL i Balanced Scorecard
6.3.2. Lean Management i Outsourcingjako metody restrukturyzacji procesowej organizacji turystycznej i sportowej
6.3.3. Doskonalenie działania organizacji turystycznej i sportowej

Rozdział VII Zarządzanie marketingiem w organizacjach turystycznych i sportowych (Joanna Kantyka)
7.1. Definicje i etapy rozwoju marketingu w organizacjach turystycznych i sportowych
7.2. Podstawowe zasady koncepcji marketingowych w organizacjach turystycznych i sportowych
7.3. Kompozycja marketingu mix w organizacjach turystycznych i sportowych
7.4. Cechy produktu marketingowego w turystyce i sporcie
7.4.1. Struktura produktu turystycznego i sportowego
7.4.2. Cykle życia produktu turystycznego i sportowego
7.5. Organizacja dystrybucji produktów turystycznych i sportowych
7.6. Promocja w turystyce i sporcie
7.6.1. Określenie celów promocji
7.6.2. Identyfikacja docelowego segmentu rynku
7.6.3. Identyfikacja cech produktu
7.6.4. Opracowanie treści przekazu promocyjnego
7.6.5. Wybór metod i środków przekazu informacji
7.6.6. Ustalenie budżetu promocyjnego
7.6.7. Pomiar wyników promocji
7.7. Planowanie cen produktów turystycznych i sportowych
7.7.1. Metody wyznaczania cen produktów turystycznych i sportowych
7.7.2. Różnicowanie cen produktów turystycznych i sportowych
7.8. Pojęcie, kryteria i rola segmentacji rynku turystycznego i sportowego

Określone odniesienia