Zarządzanie atrakcjami turystycznymi regionu geograficznego Aspekty organizacyjne, marketingowe i psychologiczne

40,00 zł
  • ISBN: 

    978-83-64036-14-9

  • Autor: 

    Piotr Halemba,Kazimierz Mrozowicz

Ilość

Zarządzanie atrakcjami turystycznymi regionu geograficznego. Aspekty organizacyjne, marketingowe i psychologiczne przedstawia kilka powszechnie uznanych w nauce i literaturze o turystyce ujęć atrakcyjności turystycznej, wybór metod jej analizy, zasad klasyfikacji regionów turystycznych oraz ich charakterystykę w kontekście naturalnych i antropogenicznych zasobów Polski. Druga część przedstawianej publikacji zawiera rezultaty podjętych w tym zakresie badań autorskich. Szczególne słowa podziękowań za wkład pracy w powstanie niniejszej publikacji należą się paniom Wioletcic Matusik (pomoc w badania ankietowych) i Ewelinie Kozoduj (koncepcja modeul klaslra turystycznego), które dołożyły starań w teoretyczny oraz badawczy wymiar niniejszej publikacji. W ostatniej części niniejszej książki zaprezentowano teorię klasteringu jako nowoczesnej formy organizacyjnej usprawniającej funkcjonowanie podmiotów gospodarki rynkowej i poprawiającej konkurencyjność przedsiębiorstw. Przedstawiono również propozycję modelu klastra organizacyjnego działającego w przykładowym regionie geograficznym Polski. Należy więc ona do grona pozycji, które podejmują problem innowacyjnego zarządzania turystyką.

Zarządzanie atrakcja/ni turystycznymi regionu geograficznego składa się z ośmiu rozdziałów oraz aneksu, których treść scharakteryzowano poniżej.

Pierwszy z nich przedstawia ogólną i obowiązującą charakterystykę determinant atrakcyjności turystycznej. W rozdziale drugim zaprezentowano problem atrakcji turystycznej jako marki. Rozdział trzeci poświęcono zagadnieniu istoty i klasyfikacji regionu turystycznego, dokonując przeglądu walorów naturalnych Polski. Rozdział czwarty porusza problem marketingowe ujętego regionu turystycznego jako produktu oraz związanych z jego rozwojem działań promocyjnych. W rozdziale piątym ukazano atrakcyjność turystyczną jako determinantę wyodrębniania regionów turystycznych, zaś w szóstym klastry organizacyjne jako innowacje strukturalne w zarządzaniu produktem i gospodarką turystyczną regionu. Rozdział siódmy przedstawia metodykę oraz wyniki     badań     nad     psychospołecznymi     determinantami     atrakcyjności turystycznej regionu, rozdziały ósmy oraz dziewiąty zaś koncepcję gospodarki turystycznej regionu opartą na autorskiej koncepcji rozwiązania klastrowcgo. Licząc na przychylne przyjęcie, życzymy inspirującej i miłej lektury.

Spis treści

Wstęp
1.Rozdział 1
Ogólna charakterystyka determinant atrakcyjności turystycznej
1.1.Atrakcyjność turystyczna w ujęciu marketingowym
1.2.Atrakcja turystyczna i jej klasyfikacja
1.2.1.Determinanty atrakcyjności turystycznej
1.2.2.Zagospodarowanie turystyczne
2.Rozdział 2: Atrakcja turystyczna jako marka
2.1.Proces zarządzania marketingowego
2.2.Pojęcie marki i rola produktów markowych
2.3.Funkcje i znaczenie marki
3.Rozdział 3: Istota i klasyfikacja regionu turystycznego
3.1.Region turystyczny i jego delimitacja definicyjna
3.2.Regiony turystyczne Polski oraz ich zasoby naturalne
3.2.1.Region Wybrzeża
3.2.2.Region Pojezierza Pomorskiego
3.2.3.Region Pojezierza Mazurskiego
3.2.4.Region Pojezierza Wielkopolskiego
3.2.5.Region Wyżyny Małopolskiej
3.2.6.Region Sudetów
3.2.7.Region Karpat
4.Rozdział 4: Region turystyczny jako produkt i jego promocja
4.1.Etapy i zasady tworzenia strategii promocyjnej
4.2.Cele i rodzaje strategii marketingowej
5.Rozdzial 5: Atrakcyjność turystyczna jako determinanta wyodrębniania regionów turystycznych.
5.1.Mechanizm powstawania regionów turystycznych
5.2. Metody oceny atrakcyjności turystycznej
5.2.1.Metoda bonitacji punktowej
5.2.2.Metoda modelowa
5.2.3.Metoda taksonomiczna
6.Rozdział 6:Klastry jako innowacje strukturalne w zarządzaniu gospodarka turystyczną regionu
6.1.Definicja i typologia struktury klastrowej
6.2.Model ewolucji struktury klastrowej
7.Rozdział 7: Psychospołeczne determinanty atrakcyjności turystycznej regionu
7.1.Metodyka badań własnych
7.2.Czynniki determinacji turystycznej w opinii konsumentów
8.Rozdział 8: Gospodarka turystyczna regionu w formie klaslra
organizacyjnego
8.l.Gospodarka i przemysł turystyczny regionu
8.2.Klastryjako struktury organizacyjne gospodarki turystycznej
8.3.Klaster jako sieć między organizacyjna
9.Rozdział 9: Koncepcja struktury klastrowej rynku turystycznego na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
9.1.Atrakcyjność turystyczna Wyżyny Krakowsko-Częstochowskicj 
9.2.Analiza SWOT regionu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
9.3.Model klastra turystycznego w regionie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
Zakończenie
Bibliografia
Aneks

Określone odniesienia