Zmienność morfologiczna a rozwój funkcjonalny dzieci i młodzieży niesłyszącej

16,00 zł
  • ISBN: 

    978-83-64036-05-7

  • Autor: 

    Anna Zwierzchowska

Ilość

Niniejsza praca jest kontynuacją zainteresowań badawczych autorki ogniskujących się wokół problemów rozwojowych dzieci i młodzieży obciążonej deficytem słuchu. Efektem tych zainteresowań były prowadzone badania w latach 2005-2008, i opublikowana monografia pt. Głuchota a uwarunkowania rozwoju morfofunkcjonalnego i moto-rycznego dzieci i młodzieży. Podstawy teoretyczne oraz implikacje praktyczne (2009). Dotychczas w publikacjach surdopedagogicznych odnajduje się nieliczne przyczynkowe badania weryfikujące wzajemne związki i ich siłę w odniesieniu do różnych aspektów rozwoju człowieka. Zbadanie zależności pomiędzy rozwojem somatycznym a funkcjonalnym oraz zróżnicowania płciowego w populacji z dysfunkcjami słuchu jest zasadniczym celem tej pracy. Miejmy nadzieję, że wskazany obszar badań i ich analiza będzie stanowić nowy wkład poznawczy w surdopedagogice.

Spis treści

WSTĘP
1. PREDYSPOZYCJE MORFOLOGICZNE i ICH WPŁYW NA ROZWÓJ FUNKCJONALNY NIESŁYSZĄCYCH
2. DYMORFIZM PŁCIOWY w ROZWOJU MORFOFUNKCJONALNYM NIE SŁYSZĄCYCH 
3. CEL PRACY, PYTANIA I HIPOTEZY BADAWCZE 
4. MATERIAŁ i METODOLOGIA BADAŃ
4.1. Materiał badań
4.2. Metody i narzędzia badań
4.3. Metody analizy statystycznej
5. WYNIKI BADAŃ
5.1. Biomedyczne uwarunkowania rozwoju badanej grupy niesłyszących
5.2. Komponenty somatyczne i ich zmienność a wydolność aerobowa i anaerobowa
5.3. Komponenty somatyczne i ich zmienność a zdolności motoryczne 
5.4. Zdolności motoryczne i ich zmienność a poziom wydolności aerobowej i anaerobowej 
5.5. Zmienność dymorficzna niesłyszących
6. DYSKUSJA
7. WNIOSKI
8. PIŚMIENNICTWO
ANEKS 
STRESZCZENIE

Określone odniesienia