Wybrane aspekty wychowania fizycznego w szkołach województwa śląskiego w świetle badań

33,00 zł

Data wydania: 2018

Wydawca: AWF Katowice

ISBN 978-83-64036-86-6

Autorzy: Rajmund Tomik, Damian Mikołowicz, Betina Bursy

Ilość

Oddajemy w ręce czytelników monografię, która jest efektem badań statutowych młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich zrealizowanych na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w latach 2012-2015, pod tytułem „Programy promocji aktywności fizycznej w szkołach województwa śląskiego a ich rodzaj i lokalizacja”.

W ramach tego projektu przygotowano dwie rozprawy na stopień doktora nauk o kulturze fizycznej, w których funkcję promotora powierzono dr hab. Rajmundowi Tomikowi prof. nadzw. Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, obecnemu kierownikowi Katedry Turystyki i Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej. Badania te były owocem wcześniejszych prac prowadzonych w Katedrze Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego AWF w Katowicach.

Pierwsza praca doktorska autorstwa Damiana Mikołowicza zatytułowana została „Warunki realizacji wychowania fizycznego i formy promocji aktywności fizycznej w szkołach województwa śląskiego”. Publiczna obrona tej rozprawy odbyła się w dniu 19 czerwca 2017 r. Recenzentami pracy byli: prof. dr hab. Tadeusz Koszczyc z Katedry Pedagogiki Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz dr hab. Jerzy Pośpiech prof. nadzw. Politechniki Opolskiej kierownik Katedry Metodyki Wychowania Fizycznego.

Praca doktorska Betiny Bursy zatytułowana „Uwarunkowania uczestnictwa dzieci i młodzieży w lekcjach wychowania fizycznego w szkołach województwa śląskiego” została zakończona publiczną obroną w dniu 18 września 2017 r. Recenzentami tej dysertacji byli: prof. dr hab. Jerzy Nowocień kierownik Katedry Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie i dr hab. Andrzej Rokita prof. nadzw. Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, kierownik Katedry Zespołowych Gier Sportowych.

Mamy nadzieję, że niniejsza praca przyczyni się do lepszego poznania warunków realizacji wychowania fizycznego, formy promocji aktywności fizycznej oraz uwarunkowań uczestnictwa dzieci i młodzieży w lekcjach wychowania fizycznego w szkołach województwa śląskiego.

Spis treści

WSTĘP  

1. Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia dzieci i młodzieży

1.1. Holistyczny model zdrowia  

1.2. Pojęcie, rodzaje i sposoby oceny aktywności fizycznej  

1.3. Korzyści wynikające z podejmowania regularnej aktywności fizycznej  

1.4. Wpływ aktywności fizycznej na rozwój dzieci i młodzieży  

1.5. Rekomendacje dotyczące poziomu aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży  

1.6. Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży polskiej w świetle badań  

2. Wychowanie fizyczne w procesie edukacji szkolnej  

2.1. Cele i formy realizacji wychowania fizycznego  

2.2. Wychowanie fizyczne dzieci i młodzieży w świetle badań naukowych

2.3. Pozalekcyjne formy wychowania fizycznego  

2.4. Uczestnictwo i zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego w świetle uregulowań prawnych i badań naukowych  

3. Metodologia badań  

3.1. Cel badań, pytania badawcze  

3.2. Charakterystyka materiału badawczego  

3.3. Zastosowane metody i narzędzia badawcze  

4. Warunki realizacji wychowania fizycznego i formy promocji aktywności fizycznej w szkołach województwa śląskiego  

4.1. Warunki realizacji zajęć wychowania fizycznego

4.2. Szkolne programy wychowania fizycznego

4.3. Problematyka aktywności fizycznej w programach wychowawczych szkoły

4.4. Organizacja przez szkołę pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno-sportowych  

4.5. Współpraca szkoły z klubami sportowymi  

4.6. Formy realizacji zajęć wychowania fizycznego  

4.7. Udział uczniów szkoły we współzawodnictwie Szkolnego Związku Sportowego  

4.8. Turystyka aktywna w działaniach dydaktyczno-wychowawczych szkoły  

4.9. Opinia nauczyciela  

5. Uwarunkowania uczestnictwa dzieci i młodzieży w lekcjach wychowania fizycznego w szkołach województwa śląskiego  

5.1. Uczestnictwo w lekcjach wychowania fizycznego a płeć  

5.2. Uczestnictwo w lekcjach wychowania fizycznego a typ lekcji  

5.3. Uczestnictwo w lekcjach wychowania fizycznego w zależności od etapu edukacji  

5.4. Przyczyny nie ćwiczenia na lekcjach wychowania fizycznego  

5.5. Stałe zwolnienia lekarskie z lekcji wychowania fizycznego

6. Podsumowanie i dyskusja  

7. Wnioski  

Piśmiennictwo  

Abstract  

Aneks

Określone odniesienia