Agresywne zachowania widowni sportowej

Data wydania: 2019

Wydawca: AWF Katowice

ISBN 978-83-64036-97-2

Autor: Marek Zawartka

Współczesnemu sportowi pomimo niewątpliwie niepodważalnych pozytywnych jego walorów towarzyszy również wiele negatywnych zjawisk w tym przemoc i agresja wśród widowni imprez masowych. Taki stan w polskim środowisku kibicowskim funkcjonuje od wielu lat i wzbudza coraz głośniejszą dezaprobatę społeczeństwa. Zjawisko to z dekady na dekadę przybiera na sile i pociąga za sobą coraz to większe zagrożenia. Najbardziej agresywni chuligani spotykani są na meczach piłki nożnej ujawniając tam swoje patologiczne oblicze i atawistyczną naturę.

I choć głównie w tym kontekście mówi się o „chuligaństwie stadionowym”, to problem ten od dawna nie dotyka jedynie stadionów. Swoim zasięgiem obejmuje dworce kolejowe, pociągi, ulice, a także całe dzielnice miast. Chuligaństwo stadionowe kruszy warstwę społeczną widowisk i głębokie wartości stanowiące o pięknie rozgrywek.

Mechanizmy regulujące postępowanie grup pseudokibiców dają się wyjaśniać dzięki wiedzy mieszczącej się na granicy psychologii społecznej i socjologii. Tym niemniej w związku z ewolucją zaburzonych zachowań młodzieżowej podkultury kibiców pojawia się coraz więcej znaków zapytania dotyczących ich genezy. Na tym gruncie rodzi się także pytanie - na jakich przesłankach wypływających z praktyki, i czy na wystarczających podstawach naukowych, wspiera się rozpoczęte prognozowanie patologicznych zachowań publiczności sportowej oraz opracowanie strategii i taktyki w tym obszarze. Dlatego podstawowym obszarem zainteresowania niniejszej pracy uczyniono działania służb porządkowych (Policji) i ocenę ich skuteczności z punktu widzenia osób bezpośrednio zaangażowanych w te przedsięwzięcia. Również wskazano na działania podejmowane przez Polski Związek Piłki Nożnej w zakresie organizacji i bezpieczeństwa meczów piłki nożnej szczebla centralnego PZPN. Zgodnie z przyjętym systemem organizacji i bezpieczeństwa meczów piłki nożnej realizowanym przez PZPN, efektywna organizacja meczu rozumiana jest przez pryzmat trzech powiązanych ze sobą, równie ważnych komponentów: bezpieczeństwo, obsługa, zabezpieczenie.

Jednocześnie głównym powodem, który spowodował podjęcie wskazanej problematyki, było przekonanie, iż dopiero poznanie opinii osób odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa pozwoli na opracowanie skutecznej strategii radzenia sobie ze stadionowym chuligaństwem.

Praca składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym opisano widowisko sportowe jego specyfikę i wpływ na agresywne zachowania widowni sportowej. W drugim przedstawiono subkulturę szalikowców jako subkulturę przemocy i rozwój tego ruchu w Polsce.

W rozdziale trzecim przedstawiono przedsięwzięcia Policji na rzecz ograniczenia ekscesów widowni sportowych. Rozdział czwarty zawiera pod-stawy prawno-instytucjonalne przeciwdziałania agresji stadionowej. Roz-dział piąty poświęcony został problematyce chuligaństwa stadionowego i przygotowania służb do utrzymania ładu i porządku publicznego w opinii policjantów. W rozdziale szóstym została omówiona organizacja i bezpieczeństwo meczów piłki nożnej w ocenie Polskiego Związku Piłki Nożnej jak również uczestników konferencji ”Bezpieczny Stadion”, która odbyła się 26 października 2018 roku.

Spis treści

Wstęp

Rozdział I Społeczno-kulturowe źródła agresji widowni sportowych

1.1. Widowisko sportowe – jego specyfika i wpływ na agresywne zachowania widowni

1.2. Społeczne uwarunkowania agresywnych zachowań widowni sportowej

1.3. Wybrane teorie wyjaśniające zjawisko chuligaństwa stadionowego

Rozdział II Pseudokibice jako przykład subkultury młodzieżowej

2.1. Subkultury młodzieżowe, próba analizy zjawiska

2.2. Szalikowcy przedstawicielami subkultury przemocy

2.3. „Liga chuliganów” – systemy przyjaźni i wrogości

Rozdział III Zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych sportowych w działaniach policji

3.1. Istota zarządzania bezpieczeństwem

3.2. Policja – organizacja i jej funkcjonowanie

3.3. Zakłócenia porządku publicznego podczas imprez sportowych a policyjne działania zabezpieczające

Rozdział IV Podstawy prawno-instytucjonalne przeciwdziałania agresji stadionowej

4.1. Powstanie ustawy Football Spectators Act

4.2. Konwencje Rady Europy

4.3. Krajowe regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych sportowych

4.4. Instytucja stewarda i spottersa w zarządzaniu bezpieczeństwem imprez masowych sportowych

Rozdział V Przygotowanie służb do utrzymania ładu i porządku publicznego w trakcie masowych imprez sportowych

5.1. Bezpieczeństwo imprez masowych w działaniach Policji

5.2. Rozpoznanie obszaru funkcjonowania grup pseudokibiców

5.3. System szkolenia a przygotowanie Policji do przeciwdziałania chuligańskim ekscesom na stadionach sportowych

Rozdział VI System organizacji i bezpieczeństwa meczów piłki nożnej w działaniach Polskiego Związku Piłki Nożnej

6.1 Organizacja i bezpieczeństwo meczów piłki nożnej w ocenie DOIBI PZPN

6.2 Rola Ogólnopolskiej Konferencji „Bezpieczny Stadion” w ograniczeniu ryzykownych zachowań podczas meczów piłkarskich szczebla centralnego

Zakończenie

Bibliografia

Określone odniesienia