Współczesne problemy wychowania fizycznego część 3

Data wydania: 2019

Wydawca: AWF Katowice

ISBN 978-83-64036-99-6

Redakcja naukowa: Krzysztof Skalik i Jacek Polechoński

Prezentowane opracowanie stanowi trzecią już część monografii „Współczesne problemy wychowania fizycznego”. Podobnie jak poprzednie tomy, które zostały wydane w 2014 i 2016 roku, praca jest miejscem prezentacji badań, poglądów i teorii specjalistów zajmujących się szkolnym wychowaniem fizycznym z różnych ośrodków w Polsce. W związku z tym monografia zawiera zarówno rozdziały typowo naukowe, oparte na badaniach empirycznych, jak i opracowania o charakterze poglądowym. W skład oddanego w tym roku w ręce czytelników tomu wchodzą trzy części.

Pierwsza z nich zatytułowana „Pedeutologiczne i praktyczne aspekty wy-chowania fizycznego” obejmuje cztery rozdziały. Na początku monografii Grażyna Kosiba oraz Eligiusz Madejski i Agnieszka Bogacz-Walancik przedstawiają wyniki badań własnych, które miały na celu ocenę postaw prosomatycznych studentek i studentów kierunków nauczycielskich krakowskich uczelni w kontekście ich satysfakcji z życia. Drugi rozdział został opracowany przez zespół w składzie: Krystyna Górna-Łukasik, Dorota Groffik, Monika Marszołek, Mateusz Ziemba, Rafał Szyja i Krzysztof Skalik. Ich badania, to próba odpowiedzi na pytanie: Czy opinia dziewcząt o nauczycielu wychowania fizycznego zależy od jego płci oraz zainteresowań sportowych uczennic? W trzecim teoretycznym rozdziale Danuta Umiastowska podejmuje rozważania dotyczące kompetencji nauczyciela wychowania fizycznego we współczesnej szkole. Czwarty rozdział pierwszej części monografii, to opracowanie zespołu pracowników AWF w Poznaniu w składzie: Joanna Borowiec, Adam Kantanista, Agata Glapa, Magdalena Król-Zielińska, Jana Krzysztoszek i Michał Bronikowski. Przedstawiciele Katedry Teoretycznych Podstaw Aktywności Fizycznej prezentują w nim autorską propozycję sposobu tworzenia programu wychowania fizycznego dla szkół ponadpodstawowych na przykładzie liceum. W ostatnim rozdziale tej części monografii Krzysztof Skalik przedstawia analizę opinii młodzieży gimnazjalnej o lekcjach wychowania fizycznego prowadzonych przez studentów AWF w Katowicach w ramach przedmiotu monitorowanie lekcji.

Na drugą część monografii „Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w szkole oraz poza szkołą” składają się cztery rozdziały. Pierwszy z nich został opracowany przez pracowników Katedry Turystyki i Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej AWF w Katowicach w składzie: Jacek Polechoński, Małgorzata Dębska, Agnieszka Nawrocka, Michał Rozpara i Rajmund Tomik. Autorzy podejmują w nim próbę stworzenia autorskiej propozycji zaleceń prozdrowotnej aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży w oparciu o wy-tyczne Światowej Organizacji Zdrowia, rekomendacje zagraniczne i analizę literatury przedmiotu. Kolejny rozdział, to opracowanie badawcze Doroty Groffik wraz z jej współpracownikami: Krystyną Górną-Łukasik, Radimem Žatką, Martą Witek-Chabińską oraz Rafałem Szyją. Celem pracy jest określenie zależności pomiędzy szacowaną tygodniową aktywnością fizyczną dziewcząt i chłopców ze szczególnym uwzględnieniem jej objętości i intensywności, a ich samopoczuciem. Trzeci rozdział drugiej części monografii, to tym razem teoretyczne rozważania nad rolą szkoły w zwiększaniu całodziennej aktywności fizycznej, które podejmują Dorota Groffik wraz z Karelem Frömelem i Radimem Žatką. W swoim opracowaniu autorzy zwracają uwagę na znaczenie szkolnej aktywności fizycznej w całodziennej i tygodniowej aktywności dzieci i młodzieży. W kolejnym rozdziale Dorota Olex-Zarychta przedstawia wyniki badań, w których podejmuje próbę ukazania rzeczywistej roli aktywności fizycznej studentów w prozdrowotnym stylu życia na tle innych zachowań związanych ze zdrowiem.

Trzecia część monografii składa się z dwóch rozdziałów. W pierwszym z nich Jacek Polechoński wraz z Roksaną Brzeżańską oraz Katarzyną Nierwińską dokonują oceny popularności typowych i aktywnych gier wideo wśród dzieci i młodzieży szkolnej z Rudy Śląskiej. W drugim rozdziale trzeciej części monografii Katarzyna Nierwińska i Jacek Polechoński zwracają uwagę na bardzo istotny obecnie problem otyłości wśród dzieci i młodzieży, który stanowi wyzwanie dla współczesnych nauczycieli wychowania fizycznego.

Przedstawione zagadnienia wyjaśniają jedynie fragmentarycznie obszerną problematykę współczesnego wychowania fizycznego, która zmienia się dynamicznie wraz z postępem technologicznym i rozwojem cywilizacji. Ta dynamiczna ewolucja tym bardziej skłania do zastanowienia nad poruszanymi zagadnieniami i motywuje do podejmowania podobnej merytorycznej dyskusji w przyszłości. Składając podziękowania wszystkim autorom rozdziałów za pomoc w przygotowaniu tej i poprzednich części monografii liczymy na dalszą współpracę przy tworzeniu kolejnych edycji „Współczesnych problemów wychowania fizycznego”.

Jacek Polechoński,

Krzysztof Skalik

Spis treści:

Wprowadzenie  

Część I. PEDEUTOLOGICZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Grażyna Kosiba, Eligiusz Madejski, Agnieszka Bogacz-Walancik

1.1. POSTAWA PROSOMATYCZNA A SATYSFAKCJA Z ŻYCIA STUDENTÓW WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I INNYCH SPECJALNOŚCI  

Krystyna Górna-Łukasik, Dorota Groffik, Monika Marszołek, Mateusz Ziemba, Rafał Szyja, Krzysztof Skalik

1.2. OCENA PRACY NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA PODSTAWIE OPINII ABSOLWENTEK SZKÓŁ ŚREDNICH  

Danuta Umiastowska

1.3. KOMPETENCJE NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE  

Joanna Borowiec, Adam Kantanista, Agata Glapa, Magdalena Król-Zielińska, Jana Krzysztoszek, Michał Bronikowski

1.4. PROCES TWORZENIA PROGRAMU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA PRZYKŁADZIE LICEUM  

Krzysztof Skalik

1.5. EFEKTY PEDAGOGICZNE LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO O ZRÓŻNICOWANYM STOPNIU USAMODZIELNIENIA UCZNIÓW W OPINIACH ICH UCZESTNIKÓW  

Część II. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE ORAZ POZA SZKOŁĄ

Jacek Polechoński, Małgorzata Dębska, Agnieszka Nawrocka, Michał Rozpara, Rajmund Tomik

2.1. ZALECENIA PROZDROWOTNEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH POTRZEB I WYTYCZNYCH  

Dorota Groffik, Krystyna Górna-Łukasik, Radim Žatka, Marta Witek-Chabińska, Rafał Szyja

2.2. TYGODNIOWA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW A ICH SAMOPOCZUCIE  

Groffik Dorota, Frömel Karel, Radim Žatka

2.3. ROLA SZKOŁY W ZWIĘKSZANIU CAŁODZIENNEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ  

Dorota Olex-Zarychta

2.4. ROLA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W ZDROWYM STYLU ŻYCIA NA TLE INNYCH ZACHOWAŃ ZWIĄZANYCH ZE ZDROWIEM - RAPORT Z BADAŃ WYBRANYCH GRUP SPOŁECZNYCH  

Część III. SZANSE I ZAGROŻENIA WSPÓŁCZESNEGO WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Jacek Polechoński, Roksana Brzeżańska, Katarzyna Nierwińska

3.1. POPULARNOŚĆ AKTYWNYCH GIER WIDEO WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z RUDY ŚLĄSKIEJ  

Katarzyna Nierwińska, Jacek Polechoński

3.2. OTYŁOŚĆ – WSPÓŁCZESNE WYZWANIE DLA NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Określone odniesienia