Czym jest turystyka? Wokół podstawowych problemów definicyjnych i klasyfikacyjnych

Data wydania: 2019

Wydawca: AWF Katowice

ISBN 978-83-66308-13-8

Autorzy: Dagmara Chylińska, Gerard Kosmala

Więcej Informacji

Zjawisko turystyki wydaje się być obiektem powszechnego zainteresowania i jednocześnie wdzięcznym problemem poznawczym. O tym pierwszym świadczy ogromne zainteresowanie medialne (między innymi stałe rubryki w gazetach, osobne kanały telewizyjne etc.) oraz spory udział społeczeństw w tej formie spędzania wolnego czasu – choć nie taki, jak to przedstawia wielokrotnie powtarzane stwierdzenie „wszyscy jesteśmy turystami”. Dowodem na to drugie jest spore zainteresowanie studiami dotyczącymi turystyki, prowadzące do tego, że kierunek ten należy do mających największą frekwencję.

Ta popularność, czy swoista moda na turystykę, zderza się z sytuacją dziedziny nauki, która wcale nie jest ugruntowana i jednoznaczna. Pomijamy tu – momentami ożywioną a w innym okresie powoli zanikającą – dyskusję czy mamy do czynienia z samodzielną dyscypliną naukową, czy raczej zbiorem (pobocznych?) kierunków badawczych w ramach uznanych dziedzin, takich jak geografia, socjologia itp. Niejako skutkiem tego są ciągle występujące niejednoznaczności co do samej nazwy omawianej dziedziny. Ale ważniejsze są istniejące nadal rozbieżności w zakresie podstawowej terminologii, klasyfikacji i metodologii, jak również koncepcji różnych form turystyki. To jednak, niezależnie od administracyjno-organizacyjnej samodzielności lub jej braku, powinno być przedmiotem szczególnej troski: są to zawsze fundamenty, na których cały gmach dyscypliny jest wznoszony.

Interdyscyplinarność badań nad turystyką może być jej zaletą, ale współcześnie chyba jest także poważną przeszkodą. Wydaje się, że w Polsce nadal dominują podejścia badawcze właściwe dla danych, uznanych dziedzin nauki, a wieloaspektowe, rzeczywiście interdyscyplinarne badania należą do mniejszości. Inaczej patrzą na turystykę socjologowie, inaczej geografowie, a jeszcze inaczej przedstawiciele nauk ekonomicznych.

Wszystkie zauważone niedogodności i problemy stały się przyczyną, która skłoniła nas do próby sformułowania różnych przemyśleń w postaci zwartej publikacji. Zawiera ona odniesienia do wielu podstawowych zagadnień dotyczących turystyki oraz próby i propozycje uporządkowania tych, które stwarzały problemy w całościowym przedstawieniu i badaniu zjawiska turystyki, z perspektywy badawczej, która jest nam najbliższa − czyli podejścia teleologicznego (celowościowego). Zauważając, że bardzo wiele nieporozumień wynika właśnie z nakładania, mieszania różnych podejść badawczych, koncepcji i skal, staramy się w miarę wnikliwie i precyzyjnie określać naszą perspektywę oraz odróżnić ją od innych, pamiętając o stwierdzeniu, iż „człowiek nie wie, co mówi, dopóki nie zrozumie, czego nie mówi”. W takiej postaci chcemy poddać ją pod dyskusję, mając jednak nadzieję, że proponowane rozwiązania przynoszą oczekiwane rezultaty, w tym wprowadzają pewien porządek i weryfikują niektóre koncepcje.

 

Spis treści

1. Wprowadzenie

2. Turystyka – zjawisko, badania, nauka

2.1. Turystyka to…  

2.2. Turystyka a…  

2.3. Turystyka – systematyka

2.3.1. Dwudzielna struktura turystyki

3. Walory turystyczne. Atrakcje turystyczne

3.1. Walory turystyczne a zasoby turystyczne

3.2. Walor turystyczny a dobro turystyczne

3.3. Walor turystyczny a atrakcja turystyczna

3.4 Walory turystyczne (atrakcje turystyczne) – systematyka

4. Zagospodarowanie turystyczne

4.1. Zagospodarowanie turystyczne – czym jest?

4.2. Zagospodarowanie turystyczne - problemy opisu, waloryzacji  i oceny

4.3. Baza towarzysząca

4.4. Baza noclegowa

4.5. Baza gastronomiczna

4.6. Baza komunikacyjna (transportowa) i dostępność komunikacyjna

4.7. Baza komplementarna (uzupełniająca)

5. Atrakcyjność turystyczna

5.1. Składowe atrakcyjności turystycznej

5.2. Metody badań atrakcyjności turystycznej

6. Ruch turystyczny – kwestie pomiaru i znaczenia

7. Region i regionalizacja turystyczna

7.1. Region turystyczny

7.2. Regionalizacja turystyczna

8. Turystyka wypoczynkowa

8.1. Formy turystyki wypoczynkowej

8.2. Turystyka aktywna

9. Turystyka poznawcza (krajoznawcza)

9.1. Turystyka kulturowa

9.2. Turystyka dziedzictwa

9.3. Turystyka religijna

9.4. Turystyka industrialna

9.5. Turystyka militarna

9.6. Turystyka biograficzna, literacka, filmowa

9.7. Turystyka etniczna i turystyka sentymentalna

9.8. Turystyka kulinarna

9.9. Tanatoturystyka

9.10. Geoturystyka

9.11. Inne formy turystyki poznawczej. Problem nowych form

10. Posłowie

Bibliografia

Spis rycin

Spis tabel

Indeks terminów

Określone odniesienia