Teoretyczno-praktyczne i empiryczne aspekty tańca

Data wydania: 2019

Wydawca: AWF Katowice

ISBN 978-83-66308-18-3

Redaktorzy: Jacek Polechoński, Artur Fredyk

Wielu autorów wskazuje na nierozerwalny związek tańca z kulturą fizyczną.

Według Bednarzowej i Młodzikowskiej (1983) można go zdefiniować jako

„ruchową aktywność człowieka, wyabstrahowaną z czynności utylitarnych, ujętą

w pewne układy rytmiczne, wyrażającą określone treści i uczucia”. Taniec,

dzięki swojej rytmicznej powtarzalności oraz emocjom, które mu towarzyszą,

jest ruchem intensywnym, niosącym ze sobą prozdrowotne korzyści. Nie ulega

również wątpliwości, że ruch przy muzyce spełnia rolę środka rozwijającego

sprawność motoryczną i umiejętności ruchowe człowieka. Taniec to jednak

wyjątkowa forma aktywność fizycznej, która pozwala na twórcze wyrażanie się

człowieka przez ruchy ciała i improwizację ruchową.  Ze względu na silny

związek tańca i kultury fizycznej naturalną rzeczą wydaje się współpraca

środowisk związanych ze sztuką taneczną oraz specjalistów z zakresu

wychowania fizycznego i sportu. Ważna jest wzajemna wymiana doświadczeń

pomiędzy przedstawicielami obu środowisk, ale także łączenie teorii,

praktyki i wyników realizowanych badań naukowych. Przykładem i rezultatem

takiej symbiozy jest monografia „Teoretyczno-praktyczne i empiryczne aspekty

tańca”, którą oddajemy w ręce czytelników, z nadzieją, że zawarte w niej

treści okażą się interesujące i przydatne dla szerokiego grona odbiorów

zainteresowanych teorią i praktyką tańca. 


Prezentowana w monografii tematyka o dość zróżnicowanej treści ukazuje

złożoność i różnorodność zagadnień badawczych oraz teoretycznych

podejmowanych przez praktyków i teoretyków tańca oraz specjalistów z zakresu

kultury fizycznej. W związku z tym, że poszczególne rozdziały zostały

opracowane przez różnych ekspertów, ich zawartość ukazuje odmienne

spojrzenie na opisywaną problematykę. Liczymy, że zawarte w monografii

wyniki badań i informacje staną się przyczynkiem do dalszych analiz i

empirycznych rozwiązań przydatnych dla teorii i praktyki tańca.  


Jacek Polechoński i Artur Fredyk


Spis treści 

Wstęp 

Część I.  SPRAWNOŚCIOWE, SOMATYCZNE I FIZJOLOGICZNE  ASPEKTY TAŃCA 

1.1. Magdalena Głowacka, Jacek Polechoński, Artur Fredyk,  Anna Budzyń:

Ocena sprawności funkcjonalnej dziewcząt uprawiających  taniec mażoretkowy i

nowoczesny 

1.2. Radosław Chruściński, Wioletta Kurpas, Jacek Polechoński, Artur

Fredyk: Porównanie struktury piruetu wykonanego w stronę  preferowaną i

niepreferowaną – analiza przypadku 

1.3. Elżbieta Kamińska, Teresa Socha, Artur Fredyk, Tomasz Kamiński: Typ

budowy somatycznej i udział tkanki tłuszczowej  u 10-letnich dziewcząt

rozpoczynających naukę  w szkole baletowej 

1.4. Ilona Pokora: Właściwe nawodnienie organizmu, jako ważny element

dobrej kondycji tancerzy 

1.5. Ryszard Grzywocz, Barbara Szweda, Artur Fredyk, Jacek Polechoński:

Sprawność fizyczna i wybrane parametry somatyczne  dziewcząt uprawiających

hip-hop, taniec współczesny  i towarzyski 


Część II.  TEORETYCZNO-PRAKTYCZNA PROBLEMATYKA  SZTUKI TANECZNEJ 

2.1. Aarianna Jasionowska: Pedagog tańca i jego historyczne początki 

2.2. Agnieszka Narewska: Agrypina Waganowa – tancerka, pedagog, dydaktyk 

2.3. Zuzanna Kupidura: Jakości ruchowe a niuanse muzyczne. Analiza

komparatystyczna choreografii „No more play” Jiříego Kyliána i interpretacji

ruchowej „Fünf Sätze für Streichquartett” op. 5 Antona  Weberna autorstwa

Anny Lipiec  

2.4. Hanna Raszewska-Kursa: Nauka o tańcu w Polsce 2017 w świetle wywiadów

przeprowadzonych do książki teoria tańca w polskiej  praktyce. Wnioski,

pytania, kierunki 

2.5. Anna Opłocka: Kinetograficzne ujęcie wybranych elementów techniki

modern Marthy Graham

Określone odniesienia