Badania z wykorzystaniem eyetrackera – zastosowanie w marketingu sportowym

Data wydania: 2020

Wydawca: AWF Katowice

ISBN 978-83-66308-12-1  

Autor: Michał Kucharski 

Ciekawość towarzyszy ludzkości od pradawnych czasów. To dzięki niej zadawane są pytania, a jeśli nie ma na nie wyczerpującej odpowiedzi, 

rozpoczyna się jej poszukiwanie. Poszukiwanie to, prowadzone w sformalizowany sposób, przybiera postać badań, których efektem jest 

poszerzanie wiedzy i bardzo często – kolejne pytania. Z biegiem lat, dzięki nauce jaką jest metodologia, proces realizacji badań rozwijał 

się, udoskonalał, a rozwój technologiczny wyposażał badaczy w coraz to nowsze narzędzia. Dzięki nim badacze mogli coraz precyzyjniej poznawać 

otaczający ich świat.  Jednym z tego typu narzędzi jest eyetracker, którego historia rozpoczęła się w XIX wieku, a proces jego 

udoskonalania nie zakończył się do dnia dzisiejszego. Efektem tego jest powstawanie nowych generacji urządzeń oraz rozszerzanie obszarów, 

na których może on być wykorzystywany. Obecnie badania przy użyciu eyetrackera nie są już realizowane tylko i wyłącznie w świecie 

rzeczywistym, ale również w rzeczywistości wirtualnej oraz rozszerzonej.  Doświadczenia autora opracowania, które mają Państwo 

przed sobą, związane z wykorzystaniem eyetrackera odnoszą się w głównej mierze do realizacji badań związanych z rozprawą doktorską. W 

niej eyetracker został wykorzystany jako narzędzie podczas badania osób, które oglądały materiał z wydarzenia sportowego. Więcej 

informacji na temat przytoczonych badań zamieszczone zostanie w dalszej części książki, do napisania której wykorzystane zostały 

wybrane fragmenty autorskiej rozprawy zatytułowanej „Efektywność sponsoringu w zarządzaniu przedsiębiorstwami wspierającymi polskie kluby siatkarskie”.

Główną ideą przyświecającą powstaniu niniejszego opracowania była chęć przybliżenia czytelnikom tematyki eyetrackingu pod kątem jego 

ewolucji, zasad funkcjonowania i obszarów wykorzystywania. Równie istotnym celem było także przedstawienie, w jaki sposób można 

projektować badania oparte o jego wykorzystanie. Wartością dodaną byłby wpływ publikacji książki na zwiększenie świadomości w zakresie 

korzyści, jakie może przynieść stosowanie eyetrackera zarówno w świecie nauki, jak i działalności marketingowej różnych organizacji. W 

Polsce pojawiły się już oczywiście badania wykorzystujące eyetracker, jednakże skala ich wykorzystania nie dorównuje skali występującej na 

zachodzie Europy czy w Stanach Zjednoczonych. Może być to spowodowane brakiem przeświadczenia o zasadności ich realizacji.

Niniejsza książka składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale czytelnik wprowadzany jest w tematykę eyetrackingu poprzez 

zapoznanie się z jego historią, zasadami budowy i funkcjonowania oraz obszarami, w których badania eyetrackingowe mają swoje zastosowanie. 

Drugi rozdział w całości poświęcony został na przedstawienie, w jaki sposób należy realizować badania przy wykorzystaniu eyetrackera. 

Wyjaśniona została w nim terminologia związana z zastosowaniem tego typu narzędzia badawczego oraz wskazane zostało, na czym polega 

zbieranie i analizowanie danych. Ostatni rozdział przedstawia przygotowanie projektu badania opartego o wykorzystanie eyetrackera 

zarówno w obszarze badań naukowych jak i marketingowych, a także opisuje wybrane przykłady tego typu badań.

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1.

Wprowadzenie do tematyki eyetrackingu

Historia eyetrackingu

Budowa i funkcjonowanie eyetrackerów

Fizjologiczne i psychologiczne aspekty związane z eyetrackingiem

Obszary badań przy wykorzystaniu eyetrackera  

Rozdział 2.

Procedura badań przy wykorzystaniu eyetrackera

Terminologia związana z badaniami przy wykorzystaniu eyetrackera

Opis przykładowego zestawu badawczego

Przygotowanie i przebieg badań przy wykorzystaniu eyetrackera

Sposoby prezentacji wyników badań eyetrackingowych

  

Rozdział 3.

Wykorzystanie eyetrackera w badaniach naukowych i marketingowych

Badania naukowe a badania marketingowe

Struktura procesu badawczego

Przykłady wykorzystania eyetrackera  w badaniach naukowych

Przykłady wykorzystania eyetrackera  w badaniach marketingowych

Aneksy

Aneks 1. Obszary wykorzystywania eyetrackera

Aneks 2. Lista publikacji opartych o wykorzystanie  eyetrackerów marki 

Gazepoint z lat 2016 i 2017

Bibliografia

Określone odniesienia